Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Sz 38/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-30

bezzwłocznego ustalenia opłaty planistycznej,, - art. 77 i 80 kpa w odniesieniu do oceny dostarczonych operatów szacunkowych,, - 37 ust. 11 w niedotrzymaniu zasad...
doręczenia postanowienia organu I instancji strona powzięła informację o podjęciu przez organ czynności zmierzających do ustalenia opłaty planistycznej. Tym samym spełniona...

I SA/Sz 217/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-09-04

zaległości z tytułu opłaty planistycznej wraz z odsetkami uchyla zaskarżoną decyzję. Zaskarżoną decyzją z dnia 3 stycznia 2013 r., nr [...], wydaną w postępowaniu odwoławczym...
z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty planistycznej w wysokości [...] zł wraz z odsetkami w kwocie [...] zł., Z uzasadnienia...

II SA/Gd 601/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-06

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalił D. G. opłatę planistyczną w wysokości 918,70 zł w związku z dokonanym w dniu 2 września 2009 r...
specjalistycznym. Dla przedmiotowego terenu, zgodnie z § 4 pkt 34 planu, ustalono stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości 10%. Przed dniem wejścia w życie ww. planu...

II OSK 309/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

okolicznościach faktycznych i prawnych:, Wójt Gminy [...] decyzją z [...] czerwca 2007 r. ustalił H.K. oraz L.K. opłatę planistyczną w związku ze zbyciem prawa własności nieruchomości...
planistyczną. Argumentowała, że nieruchomość, w związku z której zbyciem ustalono tę opłatę, stanowiła majątek osobisty jej męża - L.K., który zmarł w styczniu 2011 r. W związku...

II SA/Sz 979/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-28

numerami [...], [...] i udziału w działce [...], Wójt Gminy wszczął postępowanie celem ustalenia wysokości opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy...
obrębu B. i zbyciem prawa własności tych nieruchomości przed upływem 5 lat od uchwalenia zmian tego planu. W uzasadnieniu organ określił wysokość opłaty planistycznej...

II OSK 2885/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-22

. O. i M. O. jednorazową opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwałą Rady...
nieruchomości na kwotę 496980 zł, w związku z czym opłatę planistyczną ustalono na 149094 zł., Decyzją z dnia [...] maja 2006 r. Wójt Gminy D. potwierdził, że działki...

II OSK 1956/11 - Wyrok NSA z 2013-02-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 1. oddala skargę...
Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] stycznia 2011 r., nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz decyzję Wójta Gminy G...

I SA/Sz 134/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-09-10

[...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie uznania niedopuszczalności zarzutu [...] zwanej dalej 'spółką', dotyczącego nieistnienia obowiązku zapłaty opłaty planistycznej...
'[...]', opłatę planistyczną ustaloną decyzjami [...], spółka w piśmie z dnia [...] r. złożyła następujące zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego:, 1...

IV SA/Wa 581/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-25

(...) października 2007 roku, Nr (...) Prezydent Miasta W. orzekł o:, 1. naliczeniu T. i A. S. jednorazowej opłaty planistycznej w wysokości 263.656,95 zł. (dwieście...
.' w Dzielnicy (...) m. .W. (Dz. Urz. Województwa (....) Nr (...), poz. (...)),, 2. pobraniu od T. i A. S. naliczonej opłaty planistycznej poprzez jej wpłatę przez T. i A. S...

II SA/Ol 637/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-11-17

ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ustalił jednorazową opłatę planistyczną - w związku ze zmianą...
zagospodarowania przestrzennego wartość wymienionych działek wzrosła, co zostało potwierdzone sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego operatem szacunkowym. Opłata planistyczna...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100