Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Sz 129/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-04-17

. sprawy ze skarg Spółki A. na czynność Prezydenta Miasta S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność...
zaskarżonej czynności w części dotyczącej odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie kart pojazdów o numerach rejestracyjnych...

I OSK 2100/12 - Wyrok NSA z 2012-12-18

pobranej za wydanie karty pojazdu dla 53 samochodów sprowadzonych z zagranicy, wymienionych w załączniku do pisma, w tym również dla samochodu marki [..] o numerze...
opłata z tytułu wydania karty pojazdu przekraczająca kwotę 75 zł jest nienależna, jako sprzeczna z prawem o ruchu drogowym i Konstytucją. Wskazał, że wprawdzie dokonał opłat...

I OSK 2101/12 - Wyrok NSA z 2012-12-18

pobranej za wydanie karty pojazdu dla 53 samochodów sprowadzonych z zagranicy, wymienionych w załączniku do pisma, w tym również dla samochodu marki [..] o numerze...
opłata z tytułu wydania karty pojazdu przekraczająca kwotę 75 zł jest nienależna, jako sprzeczna z prawem o ruchu drogowym i Konstytucją. Wskazał, że wprawdzie dokonał opłat...

I OSK 2105/12 - Wyrok NSA z 2012-12-18

, tytułem opłaty pobranej za wydanie karty pojazdu dla 53 samochodów sprowadzonych z zagranicy, wymienionych w załączniku do pisma, w tym również dla samochodu marki...
, podnosząc, że zgodnie z tym wyrokiem opłata z tytułu wydania karty pojazdu przekraczająca kwotę 75 zł jest nienależna, jako sprzeczna z prawem o ruchu drogowym i Konstytucją...

I OSK 2112/12 - Wyrok NSA z 2012-12-18

pobranej za wydanie karty pojazdu dla 53 samochodów sprowadzonych z zagranicy, wymienionych w załączniku do pisma, w tym również dla samochodu marki [..] o numerze...
opłata z tytułu wydania karty pojazdu przekraczająca kwotę 75 zł jest nienależna, jako sprzeczna z prawem o ruchu drogowym i Konstytucją. Wskazał, że wprawdzie dokonał opłat...

I OSK 2097/12 - Wyrok NSA z 2012-12-18

z tytułu wydania karty pojazdu przekraczająca kwotę 75 zł jest nienależna, jako sprzeczna z Prawem o ruchu drogowym i Konstytucją., Starosta Nyski pismem z dnia 8 listopada...
, że za wydanie dla nich karty pojazdu uiszczona została jedynie kwota 55 zł, a jednocześnie nie przedstawił on dowodu uiszczenia w tym zakresie opłaty w kwocie 500 zł...

II SA/Go 664/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-14

na czynność Starosty Powiatu z dnia [...] r. w przedmiocie odmowy zwrotu opłat za wydanie kart pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności w zakresie kart pojazdów...
nieprofesjonalnego, wystąpiła do Starosty o zwrot kwoty 127.075 zł z tytułu opłaty za wydanie kart pojazdów, wymienionych szczegółowo w załączniku do wezwania. Uzasadniając wniosek...

I OSK 1904/15 - Wyrok NSA z 2017-04-11

[...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem...
części opłaty za wydanie karty pojazdu uchylił zaskarżony akt oraz uznał obowiązek Prezydenta Miasta L. dokonania na rzecz skarżącego zwrotu 925 zł (słownie: dziewięćset...

III SA/Gd 144/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-06-04

maja 2007 r. w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności 2. zasądza od Starosty [...] na rzecz skarżącego...
'odwołanie', podnosząc m.in., że Starosta [...] pobrał opłatę w wysokości 1.000 zł za wydanie karty pojazdu, zamiast 500 zł. W związku z tym domagał się od organu zwrotu...

I OSK 2093/12 - Wyrok NSA z 2012-12-19

. Z. W. wystąpił o zwrot kwoty [...] zł. stanowiącej część opłaty, pobranej za wydanie kart pojazdu dla [...] samochodów sprowadzonych z zagranicy a wymienionych w załączniku...
[...] zł dla każdego z [...] pojazdów wskazując, że z dowodów wpłaty, znajdujących się w dokumentacji organu wynika, iż za wydanie dla nich karty pojazdu uiszczona została...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100