Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 430/13 - Wyrok NSA z 2013-06-26

Odwoławczego w N. z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
[...] lipca 2012 r., nr [...], w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., W uzasadnieniu Sąd podał następujący stan sprawy: Starosta N. decyzją z dnia...

II SAB/Wa 576/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-05

rozpoznania wniosku z dnia [...] września 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę W piśmie z dnia [...] października 2017 r. P. (dalej...
także: 'Dyrektor DPS' lub 'podmiot zobowiązany') w przedmiocie rozpatrzenia jej wniosku z dnia [...] września 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej., Na podstawie...

I OSK 2916/15 - Wyrok NSA z 2017-07-28

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [..] 2015 r. o udzielenie informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza...
zobowiązał Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do rozpatrzenia wniosku skarżącego K. B. z dnia [...] stycznia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni...

IV SAB/Po 71/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-07

O. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Starostę O. do rozpoznania wniosku skarżącej z dnia [...] lipca 2016 r. w terminie 14 dni od dnia doręczenia...
publicznej domagając się zobowiązania organu do rozpoznania w terminie ustawowym wniosku skarżącej o udostępnienie informacji publicznej, stwierdzenia, że organ dopuścił...

II SA/Wa 2522/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-13

Odwoławczego w S. z dnia [...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Samorządowego...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 - dalej także: 'u.d.i.p.'), skierowała do Wójta Gminy L. wniosek...

II SAB/Bd 123/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-16

na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Starostę [...] do załatwienia wniosku skarżącej z dnia 10 września 2014r...
. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi sprawy, 2. stwierdza, że bezczynność...

I OSK 1470/10 - Wyrok NSA z 2010-11-05

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 13 maja 2010 r. Wojewódzki Sąd...
czynności w sprawie z wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej., W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przytoczył następujące...

II SAB/Bd 19/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-26

ze skargi [...] Sp. z o.o. w P. na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Izby Skarbowej...
w [...] do rozpoznania wniosku [...] sp. z o.o. w P. z dnia [...]r. w zakresie udostępnienia informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty zwrotu akt administracyjnych...

II SA/Wa 3069/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-30

., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] na rzecz...
/regulamin - powołując się na art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 902 - dalej...

I OSK 1471/10 - Wyrok NSA z 2010-11-05

. na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2010 r. Wojewódzki...
czynności w sprawie z wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej., W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przytoczył następujące...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100