Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wa 833/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-22

Dyrektor Ochrony Środowiska w [...] zwrócił się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o zajęcie stanowiska z pominięciem jakichkolwiek procedur...
i słusznego interesu strony., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] uchylił decyzję organu I instancji w całości i przekazał sprawę...

IV SO/Wa 27/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-28

niejawnym sprawy z wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi Stowarzyszenia...
[...] z siedzibą w W. z dnia [...] lutego 2015 r. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanawia: 1. wymierzyć Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska...

II SA/Ol 675/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-09-30

niejawnym sprawy ze skargi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia 6 czerwca 2011 r...
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia., W złożonej na to postanowienie skardze Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zarzucił, że Kolegium...

IV SA/Wa 798/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-17

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr [...], z dnia [...] marca 2012 r., wydanym na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 k.p.a. utrzymał w mocy...
.., W uzasadnieniu postanowienia organ wskazał, że postanowieniem z dnia [...] czerwca 2011 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził nieważność postanowienia...

IV SO/Wa 46/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-26

wniosku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sprostowanie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 września 2015 r. sygn. akt IV SO/Wa...
46/15 w sprawie z wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w P. o wymierzenie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywy w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. postanawia...

II OW 40/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-27

sędziego Maciej Stojek po rozpoznaniu w dniu 27 października 2010 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w O. w przedmiocie organu właściwego...

II OSK 3070/17 - Wyrok NSA z 2019-10-23

[...] sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań...
naprawione w toku postępowania przed Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Analiza zgromadzonego w trakcie postępowania przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska...

IV SA/Wa 2978/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-01

postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2017 r. znak [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dalej organ) po rozpatrzeniu wniosku P. K. (dalej skarżący) o ponowne...
rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2017 r., znak: [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie...

IV SA/Wa 849/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-14

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji I. uchyla zaskarżone postanowienie...
nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; III. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego O. z siedzibą w M. kwotę 100...

II OSK 479/12 - Wyrok NSA z 2013-06-13

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 października 2011 r. sygn. akt IV SA/Wa 1341/11 w sprawie...
ze skargi S.W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100