Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wa 952/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-28

pismem z dnia [...] marca 2016 r., działając na podstawie art. 16 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej i nadto Starosta Powiatu [...], jako organ władzy publicznej nie jest, w rozumieniu art. 2 ust. 1...

II SAB/Łd 97/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-26

A w Ł. (na adres poczty elektronicznej: [...]@[...].com) wniosek na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj...
. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.) [dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej], w związku z prowadzoną kontrolą dotyczącą sposobu zabezpieczenia...

II SA/Po 408/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-14

. (dalej jako: Dyrektor), w przedmiocie wyznaczenia opłaty w dostępie do informacji publicznej. Zaskarżonemu aktowi zarzucono naruszenie art. 7 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 1...
oraz art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.)., W uzasadnieniu skargi...

I OSK 3161/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

na wniosek z dnia 5 kwietnia 2013 r. w terminie wskazanym w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przy jednoczesnym niewydaniu...
przez skarżoną spółkę prawa handlowego, zajmującą się dystrybucją energii elektrycznej, ustawy o dostępie do informacji publicznej. Argumentem jednoznacznie przemawiającym...

II SAB/Wa 471/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-25

na bezczynność wyżej wskazanego organu, polegającą na braku rozpatrzenia w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112...
listopada 2012 r.) Prezes UKE udostępnił część informacji publicznej, jednakże mimo upływu terminu, przewidzianego w art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

I OSK 2763/14 - Wyrok NSA z 2016-04-15

Nr [..] '[..]' w [..] w przedmiocie powyższego wniosku. Skarżący, zarzucając Kołu Łowieckiemu naruszenie art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wniósł o nakazanie temu podmiotowi...
prawa przez Koło. Pełnomocnik skarżącego dodał, że ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje możliwość udzielania informacji w formie pisemnej, sporządzania...

I OSK 2760/14 - Wyrok NSA z 2016-04-15

, zarzucając Kołu Łowieckiemu naruszenie art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wniósł o nakazanie temu podmiotowi rozpatrzenia złożonego wniosku i udzielenia...
o dostępie do informacji publicznej przewiduje możliwość udzielania informacji w formie pisemnej, sporządzania kserokopii dokumentów i informacji przetworzonej., Wojewódzki...

II SAB/Wa 331/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

. zwróciła się Prezesa UKE w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o udzielenie informacji w zakresie 30 interesujących ją zagadnień wskazanych we wniosku...
., Postanowieniem z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...], wydanym na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Prezes UKE...

II SAB/Łd 209/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-12-16

do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) [dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej], mimo tego do dnia dzisiejszego Stowarzyszenie nie otrzymało...
wykonującym zadania publiczne', o jakim mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Po pierwsze bowiem, zadaniem publicznym władz jest: 'zapewnienie...

II SA/Wa 2522/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-13

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 - dalej także: 'u.d.i.p.'), skierowała do Wójta Gminy L. wniosek...
o udostępnienie, w trybie dostępu do informacji publicznej, informacji dotyczącej przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr [...], pn. [...], w zakresie:, 1...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100