Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bk 599/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-19

ze skargi M. G. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę...
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w W. z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej, utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy., Stan...

II OSK 1845/16 - Wyrok NSA z 2017-06-27

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2016 r...
[...] grudnia 2015 r., nr [...], w przedmiocie choroby zawodowej., Opisując stan faktyczny niniejszej sprawy Sąd I instancji wskazał, że decyzją z dnia [...] sierpnia...

SA/Sz 18/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-11

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej o d d a l a skargę . Decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Miejski Inspektor Sanitarny...
zbiorników olejami napędowymi jak i fakt zasłabnięcia pracownika w pracy daje podstawę do stwierdzenia choroby zawodowej., Od decyzji tej odwołanie wniósł pracodawca B...

IV SA/Gl 36/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-04

Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B...
. nie stwierdził u T. K. choroby zawodowej w postaci [...], wymienionej w poz. [...] wykazu chorób zawodowych stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów...

II OSK 2400/13 - Wyrok NSA z 2015-05-07

Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem...
Inspektora Sanitarnego z dnia [...] listopada 2011r., nr [...], w przedmiocie choroby zawodowej., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy...

II SA/Sz 926/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-02-28

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją z dnia, [...], Nr [...], działając na podstawie art...
. 138 § 1, pkt 1 Kpa oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 65, poz. 294 z późn. zm.) oraz § 10...

IV SA/Wr 118/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-16

D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wszczętego w sprawie choroby zawodowej oddala...
czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367), jak również art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, dalej: k.p.a., Dz. U. z 2013...

IV SA/Gl 286/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-20

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w R...
. z dnia [...] nr [...] orzeczono o braku podstaw do stwierdzenia u A. K. choroby zawodowej - obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo...

IV SA/Gl 699/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-02-07

rozpoczęcie postępowania w rozumieniu § 10 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad...
postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz.1115) oznacza...

II SA/Bd 127/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-06-29

. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w I. decyzją z dnia [...] października 2021 r., nr [...] nie stwierdził u E. K...
. (zwanej dalej skarżącą) choroby zawodowej - przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat, wymienionej w poz...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100