Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bd 1371/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-01-21

. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.) uznał, że nienależne świadczenia rodzinne wypłacone D. K. w okresie zasiłkowym 2007/2008, w formie...
wnioskodawczyni prawa do świadczeń rodzinnych., Decyzją własną z dnia [...].05.2014 r. nr [...] ustalono nienależnie pobrane świadczenie rodzinne wypłacone w formie zasiłku rodzinnego...

III SA/Gd 690/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-02

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 26 czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 26...
128 zł, są świadczeniem nienależnie pobranym. W części obejmującej kwestię odsetek oraz kwestię sposobu uiszczenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych organ...

IV SA/Gl 136/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-16

pozostawił jej wniosek bez rozpoznania. Organ zaznaczył jednak, że za wskazany wyżej okres strona pobrała świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 5.376 zł. Wskazał...
wówczas, gdy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dlatego organ wszczął postępowanie dotyczące ustalenia, czy świadczenia rodzinne...

II SA/Sz 791/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-24

. 21 i 23a ust. 9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) uznano świadczenia rodzinne wypłacone D...
, świadczenia pobrane w tych okresach w myśl art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych są nienależnie pobranymi, i podlegają zwrotowi wraz z odsetkami...

II SA/Po 582/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-22

o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r. Nr 105, poz. 881 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz...
. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej kpa), orzekł o przyznaniu B. K. świadczenia w postaci: zasiłku rodzinnego na syna P. K. w wysokości (...) zł miesięcznie...

IV SA/Gl 296/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-15

pobrane świadczenia rodzinne oraz umorzono postępowanie w sprawie ustalenia, czy świadczenia rodzinne wypłacone w okresie od [...] do [...] są świadczeniami nienależnie...
czy świadczenia rodzinne wypłacone w okresie od [...] do [...] są świadczeniami nienależnie pobranymi., Następnie decyzją z dnia z dnia [...] Nr [...] Marszałek Województwa...

I SA/Wa 2406/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-15

., bez rozpoznania W konsekwencji Wojewoda [...] decyzją nr [...] z dnia [...] maja 2021 r., uznał, że świadczenia rodzinne w wysokości [...] zł wypłacone skarżącej...
świadczeń rodzinnych, w myśl art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wojewoda podał jednocześnie, że powyższe świadczenia zostały skarżącej przyznane...

III SA/Gd 692/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-02

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 26 czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 26...
bez rozpoznania., W zaistniałej sytuacji strona nie była uprawniona do pobierania świadczeń rodzinnych w Polsce. Otrzymane zatem świadczenia za okres od 1.09.2008 r. do 31.10.2009 r...

III SA/Gd 693/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-02

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 26 czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 26...
1.638 zł, są świadczeniem nienależnie pobranym. W części obejmującej kwestię odsetek oraz kwestię sposobu uiszczenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych organ...

II SA/Rz 597/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-11-21

[...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia, że świadczenia rodzinneświadczeniami nienależnie pobranymi oraz zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych...
[...] marca 2017 r. Nr [...], uchylająca decyzję Marszałka Województwa [...] z dnia [...] kwietnia 2015 r. i jednocześnie ustalająca, że świadczenia rodzinne...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100