Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Łd 536/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-19

. R. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżone...
. nr [...], którym odmówiono umorzenia postępowania egzekucyjnego: 1) uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie w części dotyczącej odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego...

I SA/Po 688/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-19

w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postepowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych uchyla zaskarżone...
postanowienie Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [...] z dnia [...] marca 2019 r. nr [...] i umarzające w całości postępowanie w sprawie umorzenia postępowania...

II GSK 2240/11 - Wyrok NSA z 2013-04-16

umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w B.; 2. zasądza...
umorzenia postępowania egzekucyjnego., Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy., Skarżący wnioskiem, który wpłynął do Dyrektora Izby Celnej w T. w dniu 13...

II GSK 2239/11 - Wyrok NSA z 2013-04-16

umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w B.; 2. zasądza...
umorzenia postępowania egzekucyjnego., Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy., Skarżący wnioskiem, który wpłynął do Dyrektora Izby Celnej w T. w dniu 13...

II FSK 2745/12 - Wyrok NSA z 2014-05-28

Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 29 lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 9 lutego 2012...
w Krakowie z dnia 29 lipca 2011 r. w przedmiocie umorzenia jako bezprzedmiotowego postępowania w sprawie wniosku Spółki o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Jak wskazano...

I OSK 1328/11 - Wyrok NSA z 2012-03-20

. F. za winnego popełnienia przestępstwa z art. 178a § 2 k.k. i warunkowo umorzono postępowanie karne tytułem próby na okres 2 lat., Skarżący w dniu [...] stycznia 2010 r...
okaże się, że przesłanki wniesienia aktu oskarżenia okazały się bezzasadne. Przepis ten przewidywał, iż w dwóch sytuacjach, a mianowicie umorzenia postępowania...

I SA/Ol 435/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-07-12

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz uchylenia czynności egzekucyjnych oddala skargę N. Sp. j...
Skarbowej z dnia '[...]' r. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz uchylenia czynności egzekucyjnych., Z uzasadnienia poddanego kontroli Sądu...

II SA/Łd 1096/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-02-09

. K. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] nr [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania administracyjnego...
wniosku J. K., odmówił mu umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 3 na kancelarię komorniczą...

I SA/Rz 360/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-12-20

z dnia [...] czerwca 2005r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania - oddala skargę - Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia [...].01.2005r. zn...
. [...] na wniosek Z. J. z dnia 10.12.1998r. uzupełniony oświadczeniem z dnia 19.06.2001 r. i wyjaśnieniami z dnia 21.06.2001r. -w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego...

I SA/Lu 479/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-21

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
[...] Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu zażalenia W. T., uchylił postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100