Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bd 742/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-10-25

[...] stycznia 2021 r. nr [...], ustalająca skarżącemu specjalny zasiłek opiekuńczy w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 października 2021 r. z tytułu opieki nad matką...
. Dz.U. z 2022 r. poz. 615), (dokonując wyboru świadczenia), rezygnuje z ustalonego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i na podstawie art. 155 kpa wnosi...

IV SA/Wr 561/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2023-01-27

. przyznano E. M. (dalej: strona, skarżąca) specjalny zasiłek opiekuńczy, na okres od 1 listopada 2020 r. do 30 września 2021 r., W dniu 15 grudnia 2020 r. strona...
wydania decyzji przyznającej to świadczenie - z dniem jej wydania - wnosi o uchylenie decyzji dotyczącej specjalnego zasiłku opiekuńczego., Decyzją z 31 grudnia 2020 r...

III SA/Kr 11/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-11

2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji...
. Decyzją z dnia [...] 2013 r., nr [...] Prezydent Miasta orzekł o odmowie przyznania M. M. (dalej: skarżącej) specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji...

I SA/Wa 718/23 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-05-16

do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego decyzją z 15 marca 2022 r. na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r., Rozpoznając wniosek, Prezydent m.st. Warszawy...
ponadto, że P. S. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego decyzją z 15 marca 2022 r. na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r...

II SA/Bd 1548/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-05

z dnia [...] lipca 2021 r., w którym wniosła ona m.in. o uchylenie decyzji z dnia [...] listopada 2020 r. przyznającej jej specjalny zasiłek opiekuńczy, tylko w przypadku...
do przyznania wnioskowanego świadczenia, to decyzja na mocy której ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego nie może zostać uchylona., W następstwie rozpatrzenia...

III SA/Kr 1318/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-18

. nr [....] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego skargę oddala Prezydent Miasta decyzją z dnia [...] 2013 r., znak: [...] odmówił W. S...
. świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego na ojca, J. S., W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia organ pierwszej instancji - po przytoczeniu stosownych przepisów...

II SA/Lu 44/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-04-13

18 roku życia. Ponadto skarżący ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego., W wyniku odwołania skarżącego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło ww...
z [...] maja 2020 r. W uzasadnieniu Kolegium wskazało m.in. na konieczność uchylenia decyzji przyznającej skarżącemu specjalny zasiłek opiekuńczy, a następnie - ustalenia...

I SA/Wa 1998/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-08

ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu...
rodzicielskiego lub 2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub 3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub 4) dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, lub 5) zasiłku...

II SA/Łd 441/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-08-30

specjalny zasiłek opiekuńczy świadczenie pielęgnacyjne przyznano od 1 stycznia 2022 r. Organ I instancji wskazał również, że od ww. świadczenia będą odprowadzane składki...
o uchylenie decyzji Nr ŚR.4212.SZO-000877/10/2021 z 26 października 2021 r. przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy. Skarżący złożył wniosek o ustalenie prawa...

II SA/Lu 246/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-05-26

21 czerwca 2021 r., w którym oświadczył, że z dniem przyznania mu świadczenia pielęgnacyjnego rezygnuje z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Decyzją z dnia 15...
r., poz. 111 ze zm., dalej jako: 'u.ś.r.') oraz legitymowanie się skarżącego prawem do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego, co stanowi negatywną przesłankę z art...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100