Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 731/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-05

Spółki) i procederem wystawiania faktur kosztowych. Spółka zajmowała się wyłącznie wystawianiem pustych faktur, większość jej kontrahentów nie miała żadnego majątku...
, a odbiorcy faktur mieli świadomość, że kupują 'puste faktury'. Okazana w trakcie przesłuchania w dniu 13 marca 2013 r. R.B. pieczątka firmowa, zabezpieczona w czasie przeszukania...

III SA/Wa 730/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-05

-księgowymi spółki (miał również dostęp do rachunków bankowych Spółki) i procederem wystawiania faktur kosztowych. Spółka zajmowała się wyłącznie wystawianiem pustych faktur...
, większość jej kontrahentów nie miała żadnego majątku, a odbiorcy faktur mieli świadomość, że kupują 'puste faktury'. Okazana w trakcie przesłuchania w dniu 13 marca 2013...

III SA/Wa 732/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-05

faktur kosztowych. Spółka zajmowała się wyłącznie wystawianiem pustych faktur, większość jej kontrahentów nie miała żadnego majątku, a odbiorcy faktur mieli świadomość...
, że kupują 'puste faktury'. Okazana w trakcie przesłuchania w dniu 13 marca 2013 r. R. B. pieczątka firmowa, zabezpieczona w czasie przeszukania zajmowanych przez niego...

VIII SA/Wa 1096/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-06

bowiem udział w oszustwach podatkowych polegających na wystawianiu pustych faktur. Organ I instancji powołał się między innymi na decyzję z [...] lutego 2015 r. wydaną...
decyzji, że [...] Sp. z o. o. zarządzana przez K. C. wystawiała tzw. 'puste faktury' między innymi dla skarżącego. Naczelnik US powołał się także na dowody zebrane...

I SA/Lu 386/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-06-23

. założyła konto bankowe w [...] S.A., za pośrednictwem którego następowały przepływy środków finansowych, towarzyszące przyjmowaniu i wystawianiu przez nią pustych faktur...
tzw. pustych faktur (w takim rozumieniu jakie przedstawione zostało powyżej) oznacza, że dobra wiara ze swej istoty nie może być uwzględniona. Nie sposób bowiem przyjąć, że podatnik...

III SA/Wa 2069/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-13

naliczonego wynikające z tzw. pustych faktur zakupu, na których jako wystawcy tych faktur widnieją: P. P. L., B. P. B. W., D. D. D. W konsewkencji organ uznał, że Spółka zawyżyła...
. w charakterze świadka i włączył je do akt sprawy., W przedmiotowych protokołach przesłuchani P. B. i J. S. przedstawili działanie i mechanizm wystawiania “pustych faktur...

III SA/Wa 2361/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-09

one ciągle w obrocie gospodarczym. W konsekwencji następstwa wprowadzenia przez Skarżącą do obrotu gospodarczego 'pustych faktur' nie zostały w dalszym ciągu usunięte., Pismem...
ma wystąpienie dobrej wiary podatnika przy wystawianiu 'pustych faktur' oraz poprzez uznanie, że w sprawie nie wyeliminowano ryzyka uszczuplenia należności budżetowych Skarbu...

III SA/Wa 2360/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-09

. z o.o. z siedzibą w W. nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i są tzw. 'pustymi' fakturami. Wobec dokonanych ustaleń, że Skarżąca działała w obrocie...
wprowadzenia przez Skarżącą do obrotu gospodarczego 'pustych faktur' nie zostały w dalszym ciągu usunięte., Pismem z dnia 17 marca 2016r. Skarżąca wniosła odwołanie...

I FSK 315/14 - Wyrok NSA z 2015-06-03

wykazanego na fakturze dotyczy również tzw. pustych faktur, przyjmując postać swoistej sankcji, sąd pierwszej instancji nie podzielił jednak stanowiska organu, zgodnie...
ustaleń faktycznych i bezsporne jest, że zakwestionowane przez organy faktury nie potwierdzały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych (były fakturami pustymi). Stanowisko...

I SA/Wr 392/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-08-04

jako wystawcy faktur z naliczonym podatkiem VAT zaprzeczyły jakimkolwiek kontaktom handlowym z firmą Z. Z., W związku z ujawnieniem wystawienia tzw. 'pustych faktur', skarżący w dniu...
742/09) dotyczą odmiennych stanów faktycznych., Organ wyjaśnił, iż podatnik prawidłowo złożył korekty deklaracji wyeliminowując kwoty z pustych faktur z tych deklaracji...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100