Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VII SA/Wa 2916/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-20

w [...], pozwolenia na budowę hali usługowo-magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach...
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., W sprawach dotyczących pozwolenia na budowę, definicja strony wynikająca z art. 28 k.p.a. została...

II SA/Po 984/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-01

stwierdzenia wygaśnięcia decyzji nr [...] Starosty S. z dnia [...] maja 2011 r., znak: [...], o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującego...
. [...],[...], [...], [...] w obrębie B., gmina W. a także odmówił stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty S. z dnia [...] lipca 2012 r., znak: [...], o zmianie ww. pozwolenia na budowę...

II SA/Po 985/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-01

stwierdzenia wygaśnięcia decyzji nr [...] Starosty S. z dnia [...] maja 2011 r., znak: [...], o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującego...
., gmina W. a także odmówił stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty S. z dnia [...] lipca 2012 r., znak: [...], o zmianie ww. pozwolenia na budowę., W uzasadnieniu...

II SA/Wr 559/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-18

. nr [...], którym wstrzymano roboty budowlane prowadzone przez spółkę wykonywane bez wymaganego pozwolenia na budowę, związane z budową zespołu budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi...
o wszczęciu postępowania w sprawie budowy zespołu budynków opisanych na wstępie, wykonywanych bez wymaganego pozwolenia na budowę. Postanowieniem z dnia [...] r...

II SA/Po 154/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-06-03

Powiatowego w C. wpłynął wniosek C. Sp. z o. o. [...] S. K. A. z siedzibą w K. z dnia [...] grudnia 2012 r. o wydanie pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego...
dz. nr [...])., Decyzją nr [...] z dnia [...] kwietnia 2013 r. (znak: [...]) Starosta odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę...

II OSK 6/17 - Wyrok NSA z 2018-11-28

488/16 w sprawie ze skargi [...] spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w K. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę...
. na decyzję Wojewody [.]. z dnia [..] marca 2016 r. w przedmiocie pozwolenia na budowę., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym., Decyzją z dnia [.]. lipca 2001 r...

II SA/Kr 1295/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-17

. znak [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
) - odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na zmianę decyzji Starosty [...] nr [...] z dnia 24 czerwca 2010 r., znak: [...] o pozwoleniu na budowę...

IV SA/Po 428/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-16

własną z dnia [...] marca 2009 r. znak [...], którą zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji transformatorowej [...] przewidzianych...
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, z powodu braku przyczyn wymienionych w art. 145 § 1 pkt 1, 2 i 5 kpa,, 2. odmówił uchylenia ww. decyzji...

II SA/Gd 723/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-24

:, Spółka A wystąpiła do organu architektoniczno - budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie działek...
Starosty z dnia 10 maja 2017 r., nr [...], udzielającej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi...

II OSK 1407/18 - Wyrok NSA z 2020-12-01

Wojewody [...] z dnia [...] sierpnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. uchyla zaskarżoną...
., nr [...], w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, oddalił skargę., W uzasadnieniu wyroku sąd wojewódzki wskazał na następujące ustalenia...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100