Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wa 704/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-21

Odwoławczego w [...] z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję...
., utrzymało w mocy decyzję Prezydenta miasta W. z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...] w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej., Decyzja wydana została...

II SA/Łd 887/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-19

roku sprawy ze skargi D. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umieszczenia w domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną...
o odmowie umieszczenia D. R. w Domu Pomocy Społecznej w N.., Z akt sprawy wynika, że decyzją z [...] strona została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej (dalej też 'DPS...

IV SA/Wr 374/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenie odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej I. uchyla...
., Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. w sprawie ustalenia H. J. odpłatności za pobyt matki - M. Z. w domu pomocy społecznej począwszy od 23 września 2001r...

IV SA/Gl 581/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-28

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia 5 grudnia 2014 r., złożonym do Gminnego Ośrodka Pomocy...
Społecznej w O. A.J., mieszkanka Domu Pomocy Społecznej w D. (od dnia 29 września 2010 r.), prowadzonego przez podmiot prawa prywatnego, zgłosiła potrzebę umieszczenia...

II SA/Po 611/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-13

Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2017 r. Nr [...] w przedmiocie zwrotu wydatków z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej; oddala skargę Decyzją z dnia [...] kwietnia...
poniesionych przez Gminę K. w okresie od [...] marca 2015 r. do [...] kwietnia 2015 r. w związku z pobytem C. W. w Domu Pomocy Społecznej w [...] za okres od dnia [...] marca...

I SA/Wa 2721/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-13

prawnych A. P. i J.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...]. z dnia [...] września 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej...
skierowania D. S. do Domu Pomocy Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji [...] w [...]., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie...

I OSK 204/10 - Wyrok NSA z 2010-06-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
. z dnia [...] maja 2009 roku nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Ł...

II SA/Po 991/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] 2015 roku Nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
ją decyzję Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. z dnia [...] 2015 roku Nr [...]. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K...

IV SA/Wr 208/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-02

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną decyzję...
. 2 oraz art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1507 ze zm.), art. 104, 107 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks...

I OSK 2696/12 - Wyrok NSA z 2013-12-05

pomocy społecznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] na rzecz Ż. K. reprezentowanej przez opiekuna prawnego M. J. kwotę 180...
o skierowaniu do domu pomocy społecznej i uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...]., Wojewódzki Sąd...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100