Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Po 1898/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-12-29

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zgodnie z którym w przypadku gdy wystawiono faktury stwierdzające czynności, które nie zostały wykonane albo podane kwoty...
. pełnomocnik Zbigniewa P. pani Renata B. nie zgłosiła zastrzeżeń., Po zgromadzeniu dokumentacji z czynności kontrolnych, zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września...

I SA/Po 363/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-01-14

na prowadzenie działalności maklerskiej, nie korzysta ze zwolnienia od opłaty skarbowej, i zasadnie wymierzyły od tej czynności cywilnoprawnej opłatę skarbową. Naczelny Sąd...
, skoro omawiana czynność cywilnoprawna nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT., Ustosunkowując się zaś do możliwości zwolnienia od opłaty skarbowej sprzedaży akcji...

SA/Po 2853/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-02-09

w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ należy uważać czynności bankowe określone w ustawie...
Narodowego Banku Polskiego, wydanego na podstawie art. 11[1] ust. 1 prawa bankowego, czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na ogólnych zasadach...

SA/Po 1130/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-02-28

oraz wykonywania czynności egzekucyjnych przekracza zakres upoważnienia zawartego w art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31...
, ani też do zawarcia z nimi umów cywilnoprawnych., 2. Uchwała rady gminy, nakładająca na inkasentów podatku od posiadania psów obowiązek prowadzenia ewidencji posiadaczy psów...

I SA/Po 712/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-09-27

przez firmę zagraniczną /nie zarejestrowaną w Polsce dla potrzeb podatku VAT/ poza terytorium Polski jako czynności opodatkowanej. Spółka oświadcza, iż jej pracownicy...
czynności prawnych w celu wyeliminowania możliwości zwolnienia się od obowiązków podatkowych poprzez stosowanie instytucji prawa cywilnego /umowa cywilnoprawna mogłaby...

I SA/Po 230/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-09-12

czynności cywilnoprawnych nie wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił...
, od którego uzależniono wykonanie czynności cywilnoprawnej. W niniejszym wypadku nie wystąpiła żadna z wymienionych podstaw żądania zwrotu opłaty skarbowej. Podstawą prawną...

I SA/Po 2383/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-07-09

, o których mowa jest w art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie czynności zwolnionych od tego podatku. Równocześnie ustawa o podatku od towarów i usług...
i usług., Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwolnione od tego podatku są wyłącznie czynności dotyczące towarów wymienionych w załączniku...

SA/Po 3228/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-02-22

obliczenia opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych stanowi przy umowie komisu przychód uzyskany przez komitenta po potrąceniu prowizji pobranej przez komisanta...
tej ustawy przyjął jednak zupełnie inną, bardziej precyzyjną regulację powstania obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej /umowy komisu...

I SA/Po 1883/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-06-25

podatkowego wobec innych gałęzi prawa wynika, iż skuteczność czynności cywilnoprawnych w prawie podatkowym uzależniona jest od tego, czy nie stanowią one działań zmierzających...
procent. Chociażby tylko ta operacja wskazuje na pozorność dokonywanych czynności cywilnoprawnych strony, nie mającą nic wspólnego ani ze swobodą umów cywilnoprawnych...

I SA/Po 3547/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-01-17

upoważnione są do badania pozorności dokonywanych przez podatnika czynności cywilnoprawnych w celu obejścia prawa podatkowego., 2. Opodatkowanie stawką 22 procent...
pozorności dokonywanych przez podatnika czynności cywilnoprawnych w celu obejścia prawa podatkowego. Pogląd ten jest ugruntowany w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   6