Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 660/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-09-20

poniesionych wydatków (...)' niewątpliwie odnosi się do podatnika podatku od towarów i usług., Czynnością prawną jest stan faktyczny, w skład którego wchodzi co najmniej jedno...
1. Przepis art. 25 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ zawiera ustawowe ograniczenie...

I SA/Lu 511/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-07-02

się do podatnika podatku od towarów i usług. Czynnością prawną jest stan faktyczny, w skład którego wchodzi co najmniej jedno oświadczenie woli, zmierzające do ustanowienia, zmiany...
Fakt otrzymania od zakładu ubezpieczeniowego odszkodowania za skradzione podatnikowi towary nie pozbawia go możliwości odliczenia od podatku należnego podatku...

SA/Lu 2373/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-07-02

zarządzającego wspólną siecią'. Urząd Skarbowy potraktował tę czynność jako nieodpłatne przekazanie gazociągu tj. Jako czynność nie podlegającą opodatkowaniem podatkiem...
1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym., W odwołaniu strona skarżąca stwierdziła, że sporna czynność była darowizną i Spółka miała prawo obniżyć...

I SA/Lu 1182/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-12-18

przez spółkę cywilną czynności rodzących obowiązek podatkowy w tym podatku następuje we własnym imieniu i na własny rachunek spółki /art. 863-864 Kc/. Zdolność...
do czynności prawnych stron ocenia się według przepisów prawa cywilnego, z zastrzeżeniem innych uregulowań zakresu tej zdolności w przepisach szczególnych., Charakter prawny...

SA/Lu 1832/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1995-06-13

do grudnia 1993 r., którą organ odwoławczy utrzymał w mocy, stwierdzając, iż odrębną grupę podatników podatku od towarów i usług, obok podmiotów wykonujących czynności...
cywilnoprawnych. Sformułowanie 'szeroko pojętych usług pośrednictwa', którym organy podatkowe określają czynności wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy, jest wyrażeniem...

I SA/Lu 837/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-11-16

osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące we własnym imieniu i na własny rachunek czynności, o których mowa w art. 2 tej ustawy., Z chwilą ustania spółki cywilnej...
prawną i wynikającą z niej zdolność do czynności prawnych stron ocenia się według przepisów prawa cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej., Charakter...

I SA/Lu 392/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-06-09

oraz faktury poświadczają wykonanie czynności przewozu towaru przez granicę i poza granicami RP, jednak nie są równoznaczne z posiadaniem przez podatnika koncesji...
Stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ opodatkowaniu...

I SA/Lu 1243/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-12-11

zarzutów dotyczących naruszenia art. 7, art. 75, art. 77 i art. 80 Kpa. W uzasadnieniu decyzji szeroko wyjaśnia, iż brak jest podstaw do uznania czynności wykonywanych...
i co do zasady wyłączone z obrotu cywilnoprawnego /por. np. wyrok SN z dnia 8 maja 1998 r. III RN 34/98/., Stosownie do art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1993 r. o podatku...

I SA/Lu 656/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-06-29

akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., W myśl art. 6a ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają nie tylko towary, których dotyczą czynności...
od daty rozwiązania /pkt 1/ a nadto ciąży na nich powinność dokonania innych czynności wymienionych w pkt 2., Skoro w przedmiotowej sprawie uchybiono obowiązkom...

I SA/Lu 1434/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-03-19

i usług oraz o podatku akcyzowym., Sprzedaż oraz czynności wymienione w art. 2 ustawy o VAT dotyczące towarów i usług poza eksportem towarów i usług - opodatkowane są według...
do grupy towarów lub do uznania danej czynności za usługę, ale nie zostały wymienione w SWW, KWiU., Stawka 22 procent jest stawką podstawową. Stosowanie stawki '0' procent...
1   < Poprzednie   2   Następne >   4