Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 1409/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-11-24

miejsce czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT, mimo iż nie zaistniała żadna z czynności określonych tym przepisem. W szczególności, wbrew stanowisku organów...
., zawartej pod wpływem błędu. W następstwie tego przestała istnieć czynność prawna objęta zakresem przedmiotowym art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku...

SA/Bk 166/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-08-24

się one w B. w Przedsiębiorstwie Zagranicznym 'W.' w Z.-G., Faktury VAT (...)dokumentują więc czynności pozorne. W świetle art. 19 ust. 3a ustawy o VAT Spółka 'M.' nie miała...
Brak ewidencjonowania sprzedaży powoduje zastosowanie sankcji podatkowych określonych w art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług...

SA/Bk 86/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-11-23

13 ustawy o opłacie skarbowej, według którego podstawą obliczenia tejże opłaty skarbowej od zawartej czynności cywilnoprawnej przy ustanowieniu hipotek jest kwota...
i art. 83 Kc oraz nieważność względna polegająca na tym, że w określonych w kodeksie cywilnym sytuacjach sama strona czynności cywilnoprawnej może uchylić się od skutków...

SA/Bk 330/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-04-12

oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./: Jeżeli podatnik zarejestrowany na podstawie ust. 2 zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązany...
, a przepisy prawa podatkowego nie przewidują przejścia powyższego prawa na inny podmiot. Powyższego prawa nie można zbyć również w drodze czynności cywilnoprawnych., Skargę...

SA/Bk 290/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-11-10

. 23 ze zm./. Do katalogu czynności cywilnoprawnych, wymienionych enumeratywnie w art. 1 cyt. ustawy, nie zostało zaliczone użytkowanie ani też użytkowanie nieprawidłowe...
'., Zacytowanie ww. przepisów było, zdaniem Sądu, niezbędne dla wykazania zbieżności bądź różnic istotnych elementów tychże czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem umowy...

SA/Bk 1686/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-10-01

, że obaj wspólnicy: Eugeniusz S. i Bogusław M. byli zatrudnieni na podstawie umów o pracę i wykonywali szereg czynności powodujących wzrost przychodów firmy. Wskazywała...
o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Spółki organy podatkowe nie miały uprawnień do oceny zawartych umów o wyręczenie, należących do umów cywilnoprawnych, w świetle...

SA/Bk 114/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-02-20

czynności stwierdza, że ziszczenie się warunku nie ma mocy wstecznej, chyba że inaczej zastrzeżono. Skutek umowy cywilnoprawnej, zawartej pod warunkiem zawieszającym, następuje...
pozostałych warunków zawieszających. Zgodnie z art. 89 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej...

SA/Bk 1109-1110/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-08-21

korzystnych niż przyjęto w obrocie gospodarczym. Wbrew twierdzeniom skarżącej prawo podatkowe jest gałęzią autonomiczną. Czynności cywilnoprawne podlegają więc ocenie w aspekcie...
przepisów prawa podatkowego. Oznacza to, że czynności cywilnoprawne nie wykluczają możliwości stosowania przepisów prawa podatkowego w tych sytuacjach, kiedy przepisy...

SA/Bk 109/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-05-29

. utrzymał w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w B. P. z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie wymiaru opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2.040.000 zł...
ze stron czynności cywilnoprawnej jest zwolniona od opłaty skarbowej stawkę tę obniża się o 50 procent., Przytoczony wyżej przepis wskazuje, iż zwolnienia i obniżenia stawki...

SA/Bk 289/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-11-10

nr 4 poz. 23 ze zm./. Do katalogu czynności cywilnoprawnych, wymienionych enumeratywnie w art. 1 cyt. ustawy, nie zostało zaliczone użytkowanie ani też użytkowanie...
'., Zacytowanie tych przepisów było, niezbędne dla wykazania zbieżności bądź różnic istotnych elementów obu czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem umowy pożyczki...
1   < Poprzednie   2   Następne >   4