Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Gl 106/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-10

Skarbowego w K. wydał A sp. z o.o. w B. [...] r. decyzję nr [...] określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za wrzesień 2012 roku w kwocie [...] zł...
ze zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 i ust. 3 ustawy z 6 grudnia o podatku akcyzowym (Dz.U z 2011, nr 108, poz. 626, dalej: u.p.a.). Spółka...

I SA/Ol 201/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-06-22

., Nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym Oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia '[...]' r. Nr '[...]' Dyrektor Izby Celnej...
po rozpatrzeniu odwołania Z. K. uchylił decyzję Naczelnika Urzędu Celnego i określił zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiące: styczeń, luty, kwiecień 2004r. w kwocie...

I SA/Gl 69/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-27

. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Izba Skarbowa w K. Ośrodek Zamiejscowy w B. uchyliła decyzję Dyrektora Urzędu...
Kontroli Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] i określiła 'A' S.A. w C. zobowiązanie w podatku akcyzowym za [...] 1998 r. w kwocie [...] zł, zaległość podatkową...

I SA/Gl 70/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-27

. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. nr [...] Izba Skarbowa w K. Ośrodek Zamiejscowy w B., po rozpatrzeniu odwołania...
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), a także § 9 ust. 1, § 24 i § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz...

III SA/Gl 326/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-05-26

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego (odmowy stwierdzenia nadpłaty) oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej w K...
stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym:, - za lipiec 2007r. w wysokości [...] złotych,, - za sierpień 2007r. w wysokości [...]złote,, - za wrzesień 2007r. w wysokości...

I SA/Sz 1035/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-03-14

z dnia 19 października 2011 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza...
., nr. [...] określającą K. K. kwotę podatku akcyzowego z tytułu importu samochodu osobowego marki [...] , rok produkcji 2004 w wysokości [...] zł oraz kwotę podatku...

I SA/Bk 209/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-05-15

przez siebie wybranym. Dokonując wykładni przepisów § 14 ust. 3 rozporządzeń z 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego i z 23 grudnia 2003 r. w sprawie podatku...
akcyzowego, nie można pominąć wyraźnie zasygnalizowanej w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym intencji ustawodawcy...

I SA/Kr 901/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-09-05

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym skargę oddala W dniu [...].09.2005r. P. K. złożył w Urzędzie Celnym w K. deklarację uproszczoną nabycia...
nr [...] z dnia [...].09.2005 r. samochód nabył za kwotę [...] EUR. W deklaracji obliczył podatek akcyzowy należny z tytułu nabycia w/w samochodu w kwocie [...] zł...

I SA/Bk 406/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-12-04

Zasada jednofazowości opodatkowania podatkiem akcyzowym w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym doznaje uszczerbku poprzez szczególne uregulowania...
. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące I, III, IV i XII 2004 r. oraz IV i XII 2005 r. 1...

III SA/Kr 211/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-07-04

[...] 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym skargę oddala P. S. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą...
[...], w której obliczył podatek akcyzowy należny z tytułu nabycia przedmiotowego samochodu w kwocie [...] zł z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 13,6 % do podstawy opodatkowania...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100