Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

I SA/Gd 872/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-24

14 czerwca 2007 r., obejmującego należność z tytułu nieuregulowanej opłaty planistycznej, wynikającej z orzeczenia z dnia 23 lutego 2006 r., W celu wyegzekwowania ww...
się z powyższym rozstrzygnięciem wierzyciel w zażaleniu wniósł o uchylenie przedmiotowego postanowienia w części dotyczącej naliczenia opłaty manipulacyjnej oraz opłaty związanej...

I SA/Gd 1745/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-07-12

wykonawczego z dnia 29 lipca 2020 r., wystawionego przez Burmistrza Gminy Ż., z tytułu opłaty planistycznej., W toku postępowania egzekucyjnego Naczelnik US dokonał m.in....
Gminy Ż. z dnia 25 marca 2019 r., zamiast decyzji ostatecznej. Zdaniem Skarżącego nie istnieje obowiązek zapłaty opłaty i odsetek w kwotach wynikających z ww. tytułu...

II FSK 274/20 - Wyrok NSA z 2022-08-17

ustalenia wysokości opłaty planistycznej oraz na zlecenie innego organu (operat szacunkowy z 28 kwietnia 2014 r.); nie przeprowadzenie w toku postępowania rozprawy...

I SA/Gd 1109/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-11-30

. nr [...], obejmującego należność z tytułu nieuiszczonej opłaty planistycznej w wysokości należności głównej 284.348,20 zł., Pismem z dnia 27 lipca 2020 r., sprecyzowanym pismem z dnia 6...
skarżącego, decyzja organu pierwszej instancji nie podlegała wykonaniu na skutek wniesionego odwołania, a co do zasadności naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości...

I FSK 102/18 - Wyrok NSA z 2021-10-21

. działki 7.500 zł; za opłatę adiacencką 3.726,25 zł; z tytułu wzrostu wartości nieruchomości o łącznej powierzchni 2,0069 ha; jednorazowe opłaty planistyczne w łącznej wysokości...
wewnętrznych itp. Nakłady finansowe skarżącego co do zasady ograniczały się do opłat administracyjnych związanych z przekształceniem i podziałem nieruchomości - brak...

I SA/Gl 265/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-08-10

596.015,26 zł., Nadto decyzją Wójta Gminy Z. z dnia 25 października 2016 r. wyznaczono opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 375.720,00...
wartości nieruchomości, której podziału dokonano na wniosek współwłaścicieli, decyzją z dnia 5 grudnia 2011 r., Wójt Gminy R. ustalił jednorazową opłatę adiacencką...

I SA/Gd 684/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-16

planistyczną w kwocie należności głównej 56.550,00 zł)., Chronologia czynności egzekucyjnych dokonanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego przedstawiała się następująco...
racjonalnej proporcji między wysokością opłat a czynnościami organu egzekucyjnego., Dyrektor Izby Administracji Skarbowej - po rozpoznaniu sprawy w postępowaniu...

I SA/Lu 454/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-12-04

, analiz, ocen i opinii dotyczących zadań i procesów planistycznych realizowanych w dowództwach;, - koordynowanie uczestnictwa polskich jednostek wojskowych w ćwiczeniach...
jednostka wojskowa, które należy intepretować przez pryzmat faktów, nie zaś regulacji prawnych dotyczących służby wojskowej., Podatnik podkreślał, że działania planistyczne...

I SA/Sz 359/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-07-12

zabezpieczenia wierzytelności banku, dwa dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu jej podziału. I już chociażby z tego powodu nie powinny stanowić bazy porównawczej...
nieruchomości, w tym w szczególności lokalizację i stan otoczenia nieruchomości, stan zagospodarowania nieruchomości (kształt, uzbrojenie), uwarunkowania planistyczne...

I SA/Gl 147/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-26

VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych., Zarazem jednak, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt...
zagospodarowania przestrzennego. Planistyczne wyłączenie części gruntu spod możliwości zabudowy nie pozbawia zaś działki charakteru gruntu z przeznaczeniem pod budowę budynku...
1   < Poprzednie   2   Następne >   3