Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Łd 1508/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-05-26

. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Zarządu Miasta Ł. z dnia [...], Nr [...]; 2. zasądza...
. - U., od decyzji Zarządu Miasta Ł. Nr [...] z dnia [...] w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, działając na podstawie przepisu art. 98 ust. 4 i art. 146 ust. 2 ustawy...

II SA/Sz 577/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-09-13

Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej o d d a l a skargę Prezydent Miasta decyzją z dnia [...] r., Nr [...], [...], na podstawie art. 98...
Miasta z dnia [...]r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 stycznia 2006r. Nr 1 poz. 8) i art. 104 Kpa - ustalił...

I OSK 1283/09 - Wyrok NSA z 2010-07-16

. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej geodezyjnym podziałem oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
z dnia [...] sierpnia 2008 r. wydaną w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem geodezyjnym., Przedstawiając...

I OSK 1276/10 - Wyrok NSA z 2011-07-05

Mieszkaniowej '[...]' w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla...
opłaty adiacenckiej., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Na Spółdzielnię Mieszkaniową '[...]' w B., decyzją z dnia...

II SA/Wr 641/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-05-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej...
2001 r., uchwałę Gminy Święta Katarzyna nr VIII/58/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu...

I OSK 518/11 - Wyrok NSA z 2012-04-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem...
[...] kwietnia 2010 r. nr [...] oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy S. z dnia [....] stycznia 2010 r. o ustaleniu opłaty adiacenckiej., W uzasadnieniu...

I OSK 833/10 - Wyrok NSA z 2011-04-01

Mieszkaniowej R. w Białymstoku na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia [...] września 2009r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej 1...
2009 r., nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia [...] lipca 2009 r., w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Wyrok został wydany...

I SA/Wa 166/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-05

Odwoławczego w P. z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W., po rozpatrzeniu...
., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie sprawy...

II SA/Sz 481/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-10-29

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta...
Nr XLVII/906/05 Rady Miasta Szczecin, z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r. Nr 1, poz...

II SA/Po 380/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-08-26

Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] 2011r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] 2008 r., Nr [...] Prezydent Miasta L...
., Pismem z dnia 27 lipca 2010r. Prezydent Miasta L. zawiadomił S. J. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. Strona pouczona została...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100