Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ol 676/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-30

Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia '[...]' ustalającą R. S. i M. S. zryczałtowany podatek dochodowy od odchodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2002r. w wysokości...
187.925,00 zł każdemu z podatników i ustalił każdemu z podatników zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2002r. w wysokości 180.051,00...

I SA/Gd 931/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-05

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 18 lipca 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2004 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 26 października 2010 r...

I SA/Kr 2180/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-09

zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób, fizycznych za 2002r., I. uchyla zaskarżone decyzje , II. określa...
zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...

I SA/Gd 956/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-22

od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2004 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. w wysokości 62.332 zł...

I SA/Kr 1601/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-10

podatkowego z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w, ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r., I. uchyla...
., nr [...] Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej ustalił J.K. wysokość zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...

I SA/Wr 539/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-18

przychodu (nawet gdy niespornym jest, że przychód pochodzi z nieujawnionego źródła), ustawodawca postanowił bowiem w art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f., że wysokość przychodów...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych - ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika wydatków. Istotne...

I SA/Po 185/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-07-17

Skarbowej w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za rok 2006 oddala skargę. Decyzją...
. wszczęte zostało wobec [...] postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia wysokości przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródła przychodów lub pochodzących...

I SA/Ol 428/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-10-26

Izby Skarbowej z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów oddala skargę...
, nr '[...]' w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów w Spółce z o.o. 'A' z siedzibą w O., utrzymał w mocy...

I SA/Wr 836/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-22

we W. z dnia 30 września 2011 r. Nr [...] ustalającą zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
z tzw. nieujawnionych źródeł. Dalej wskazał na specyfikę postępowania w tym przedmiocie. Podkreślił, że w jego ramach to na podatniku spoczywa ciężar wykazania źródła, z jakiego...

I SA/Wr 837/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-22

we W. z dnia [...] r. Nr [...] ustalającą zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r...
podatkowego I instancji., Na wstępie organ odwoławczy dokonał wykładni przepisów art. 20 ust. 1 i 3 u.p.d.o.f., dotyczących opodatkowania przychodów z tzw. nieujawnionych źródeł...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100