Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 681/14 - Wyrok NSA z 2015-02-06

Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wyrokiem...
Zespołu Opieki Zdrowotnej [...] pismem z dnia 20 sierpnia 2013 r. wezwał wnioskodawcę do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej zgodnego z wzorem...

II SAB/Po 1/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-03-31

Prokuratora Rejonowego P. - [...] w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Prokuratora Rejonowego P. - [...] w P. do załatwienia wniosku skarżącego...
Prokuratora Rejonowego P. [...] wniosek o udostępnienie informacji publicznej wraz z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa. Jako podstawę żądania wskazał art. 2 ust. 1 i art...

IV SAB/Po 80/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-13

M.Sp. z o.o. w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje M. Sp. z o.o. w P. do rozpatrzenia wniosku Z. S.A. z siedzibą w K. z dnia [...] lipca 2014...
na bezczynność M. w P. Sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Skarga została wniesiona w następującym stanie faktycznym sprawy., W dniu [...] lipca 2014 r...

II SAB/Wa 245/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-24

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 21 maja 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania 1. zobowiązuje Głównego Geodetę Kraju...
do rozpatrzenia wniosku skarżącej z dnia 21 maja 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku...

I OSK 169/09 - Wyrok NSA z 2009-10-07

w Łodzi z dnia 13 sierpnia 2008 r. sygn. akt II SAB/Łd 28/08 w sprawie ze skargi J. K. na bezczynność Wójta Gminy Ozorków w przedmiocie udzielenia informacji publicznej...
wyrokiem z dnia 13 sierpnia 2008 r. sygn. akt II SAB/Łd 28/08, oddalił skargę J. K. na bezczynność Wójta Gminy w Ozorkowie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej...

I OSK 604/13 - Wyrok NSA z 2013-06-26

Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu z dnia 26 lipca 2012 r. nr SKO-IP-4105-22/12 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną...
Odwoławczego w Nowym Sączu z dnia 26 lipca 2012 r. nr SKO-IP-4105-22/12 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika...

I OSK 1332/14 - Wyrok NSA z 2015-06-19

O. w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wnioskiem z dnia 8 października 2013 r., J.P., powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001...
r. o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się w formie elektronicznej do Burmistrza Miasta Ostródy, o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wszystkich...

I OSK 454/13 - Wyrok NSA z 2013-06-26

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
[...] z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...], w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że Starosta [...] decyzją z dnia...

II SAB/Gd 101/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-07

Mieszkańców Gminy na bezczynność Starosty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Starostę Powiatu do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenie Mieszkańców...
Gminy z dnia 28 sierpnia 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt wraz z wyrokiem ze stwierdzeniem jego prawomocności; 2...

I OSK 2499/13 - Wyrok NSA z 2014-04-25

ze skargi M. D. na decyzję Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1...
. D. na decyzję Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, uchylił...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100