Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 1500/15 - Wyrok NSA z 2017-02-23

kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 marca 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 2294/14 w sprawie...
ze skargi J. Ż. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...

IV SO/Wa 32/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-21

z wniosku B. K. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi B. K. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
Administracyjnego w Warszawie wniosek o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za przekazanie z dwutygodniowym opóźnieniem do Sądu skargi z dnia 14 kwietnia 2011...

II SA/Wa 1353/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-15

.), Protokolant specjalista Monika Gieroń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi G. W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2018 r., 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego G. W. kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych...

IV SA/Wa 1598/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-04

ją decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...]; 2. uchyla postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
[...] kwietnia 2011 r. nr [...]; 3. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego P. z siedzibą w P. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów...

II OSK 269/12 - Wyrok NSA z 2013-05-28

Przyrodników z siedzibą w Świebodzinie na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia...
skargę Klubu Przyrodników z siedzibą w Świebodzinie na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2011r. nr [...] w przedmiocie odmowy...

II OW 62/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-05

Środowiska z dnia 7 marca 2012 r. nr DOP.P.612.37.2.2012.mb o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a Samorządowym Kolegium...
o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego Wnioskiem z dnia 7 marca 2012 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wniósł o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z Samorządowym Kolegium...

IV SAB/Wa 114/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-13

prowadzonego postępowania administracyjnego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania odwołania 1. zobowiązuje Generalnego Dyrektora Ochrony...
. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego I. M. kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania...

II OSK 1937/12 - Wyrok NSA z 2012-10-26

kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012 r. sygn. akt IV SA/Wa 317/12...
w sprawie ze skargi O. z siedzibą w G. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia...

IV SAB/Wa 66/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-02

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku oddala skargę Pismem z dnia 6 marca 2013 r. H.Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w Warszawie skargę na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej Regionalnego Dyrektora...

IV SA/Wa 99/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-16

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone...
postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...]; 2. zasądza od Generalnego Dyrektora...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100