Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Po 460/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-02

[...] kwietnia 2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] kwietnia 2021 r., nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
. wpłynął wniosek M. M. o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad żoną J. M.. Do wniosku załączono: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności...

I SA/Wa 556/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-11

w [...] z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję w punkcie 1. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] stycznia...
poprzez:, 1. odmowę przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 na osobę: L...

IV SA/Po 705/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-06

z dnia [...] czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego 1. oddala skargę w całości, 2. zwraca skarżącemu kwotę [...]zł...
Gminy K. z dnia [...] maja 2021 r., znak [...] w przedmiocie nienależnie pobranego przez G. P. (dalej również jako 'skarżący') świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Lu 2/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-03-23

[...] października 2020 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz R...
. z [...] czerwca 2020 r., znak: [...] odmawiającą przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania...

II SA/Po 1289/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] 2013 roku Nr [...] w przedmiocie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
zmieniająca, w skrócie: zm.u.ś.r.), z urzędu odmówił E. D. prawa do dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. w wysokości 100 zł...

II SA/Lu 541/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-11-25

[...] maja 2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego skargę oddala. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] r. znak: [...], po rozpatrzeniu...
odwołania M. L. (dalej jako: 'skarżąca'), utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Z. z dnia [...] r. znak: [...] w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Op 22/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-16

września 2020 r., nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję w zakresie w jakim utrzymuje w mocy punkt 1 decyzji...
Burmistrza Brzegu z dnia 18 czerwca 2020 r., nr [...] oraz punkt 2 tej decyzji w części dotyczącej daty początkowej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, 2) uchyla punkt 1...

IV SA/Po 824/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-23

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oaz poprzedzającą...
kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018 (M.P z 2017r., poz.1014), upoważnienia Prezydenta Miasta [...] do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania...

I OSK 780/20 - Wyrok NSA z 2020-08-18

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia [...] października 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego...
. P. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego wnioskowanego na niepełnosprawną córkę - L. P.. W uzasadnieniu powołał art. 17 ust. 1, ust. 1a i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28...

I OSK 537/21 - Wyrok NSA z 2021-10-06

Kolegium Odwoławczego w G. z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
. z [...] września 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w punkcie I. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100