Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 2478/20 - Wyrok NSA z 2021-02-24

Odwoławczego w G. z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
. z [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta G...

II SA/Bd 1021/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-09

z dnia [...] czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] lutego 2021 r. nr [...] Wójt Gminy D. odmówił skarżącej...
I. S. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowe w związku z koniecznością sprawowania opieki nad legitymującą...

II SA/Po 917/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-19

Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] 2013 r. Nr [...] w przedmiocie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego; oddala skargę Burmistrz W., decyzją z dnia [...] 2013 r...
. o nr [...]odmówił E. H. przyznania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym R. H.., Uzasadniając rozstrzygnięcie organ wyjaśnił...

II SA/Po 460/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-02

[...] kwietnia 2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] kwietnia 2021 r., nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
. wpłynął wniosek M. M. o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad żoną J. M.. Do wniosku załączono: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności...

II SA/Bd 537/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-08-17

[...] kwietnia 2022 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza M. A. z dnia [...] lutego 2022 r...
A. odmówił przyznania Skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wnioskowanego na męża. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia...

I SA/Wa 556/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-11

w [...] z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję w punkcie 1. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] stycznia...
poprzez:, 1. odmowę przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 na osobę: L...

IV SA/Po 705/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-06

z dnia [...] czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego 1. oddala skargę w całości, 2. zwraca skarżącemu kwotę [...]zł...
Gminy K. z dnia [...] maja 2021 r., znak [...] w przedmiocie nienależnie pobranego przez G. P. (dalej również jako 'skarżący') świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Lu 2/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-03-23

[...] października 2020 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz R...
. z [...] czerwca 2020 r., znak: [...] odmawiającą przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania...

II SA/Po 1289/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] 2013 roku Nr [...] w przedmiocie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
zmieniająca, w skrócie: zm.u.ś.r.), z urzędu odmówił E. D. prawa do dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. w wysokości 100 zł...

II SA/Lu 541/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-11-25

[...] maja 2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego skargę oddala. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] r. znak: [...], po rozpatrzeniu...
odwołania M. L. (dalej jako: 'skarżąca'), utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Z. z dnia [...] r. znak: [...] w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100