Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 844/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-08

[...] grudnia 2016 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Do wydania zaskarżonego postanowienia doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym., W dniu 26...
z dnia 29 listopada 2016 r. strona skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego objętego ww. wnioskiem., Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2016 r...

VI SA/Wa 843/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-08

[...] grudnia 2016 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Do wydania zaskarżonego postanowienia doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym., W dniu 26...
z dnia 29 listopada 2016 r. strona skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego objętego ww. wnioskiem., Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2016 r...

II SA/Kr 386/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-28

. w sprawie zawieszenia postępowania o ustalenie warunków zabudowy uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu I instancji Postanowieniem z dnia 6...
. inwestorka złożyła wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie warunków zabudowy, ponieważ przed Sądem Rejonowym dla [...] w K. toczy...

II OSK 2662/15 - Wyrok NSA z 2017-06-21

tego organu odmawiającego zawieszenia postępowania administracyjnego. Jak wynika z uzasadnienia zaskarżonego rozstrzygnięcia powodem stwierdzenia niedopuszczalności...
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy było uznanie, że na postanowienie odmawiające zawieszenia postępowania w świetle art. 101 § 3 k.p.a. nie przysługuje zażalenie., W skardze...

IV SA/Wa 584/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-07

postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o zawieszenie postępowania - oddala skargę - Prezydent W. postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2011 r., Nr [...], wydanym...
na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. odmówił zawieszenia postępowania w sprawie przeniesienia decyzji Nr [...] (znak sprawy: [...]) z dnia [...] lipca 2010 r. o warunkach zabudowy...

VI SA/Wa 772/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-16

zawieszenia postępowania oddala skargę w całości Przedmiotem skargi jest postanowienie z [...] stycznia 2015 r. nr [...], wydane na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 1 i ust. 3...
Farmaceutyczny (dalej: 'GIF'), stwierdził niedopuszczalność zażalenia na postanowienie w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Do wydania zaskarżonego postanowienia doszło...

II SA/Wr 67/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-05-06

[...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we [...] z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę...
pierwszej instancji o nałożeniu na zobowiązaną grzywny w celu przymuszenia do wykonania egzekwowanego obowiązku. Dalej strona wniosła o zawieszenie postępowania...

II OSK 1779/11 - Wyrok NSA z 2013-01-24

Wielobranżowego 'K.' Sp. z o. o. w K. na postanowienie Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala...
Wielobranżowego 'K.' Sp. z o.o. z siedzibą w K. na postanowienie Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] sierpnia 2010 r., nr [...], w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...

III SA/Łd 1088/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-09

Zduńskowolskiego z 13 sierpnia 2021 r., znak: KT.5430.3.23-5.2021 w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania dotyczącego zatrzymania prawa jazdy., W uzasadnieniu...
., Wnioskiem z dnia 10 sierpnia 2021 r. pełnomocnik A.K. wystąpił do Starosty Zduńskowolskiego o zawieszenie postępowania z uwagi na istnienie przeszkody do wykonania badania...

II OSK 2786/19 - Wyrok NSA z 2019-11-13

niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego., Wyrok powyższy został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym., W toku...
przeszkód w zaskarżeniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie postanowieniem z 21 listopada 2018 r. (sygn. akt II SA/Rz...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100