Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 1330/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-05

meldunkową, jaka - jej zdaniem - obejmuje również wartość działki. Podniosła, iż posiadając tylko grunt, nie mogłaby skorzystać z ulgi meldunkowej, jako że na gruncie...
zameldować się nie można. Powołała się na wyrok tut. Sądu z 2009r. Wynikało z niego, że osoba której przysługuje ulga meldunkowa nie płaci daniny nie tylko od ceny domu...

III SA/Wa 867/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wskazania czy oświadczenie w akcie notarialnym uprawnia do skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej...
nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22. W myśl art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. zwolnienie to (dalej: ulga meldunkowa) ma zastosowanie...

I SA/Go 1001/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-10

w przedmiocie przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącą tzw. ulgi meldunkowej., Z akt sprawy wynika następujący stan faktyczny...
podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi meldunkowej., Przedstawiając zaistniały stan faktyczny skarżąca podniosła, że [...] grudnia 2008 r...

III SA/Wa 600/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-19

meldunkowej co zostało zgłoszone do Urzędu Skarbowego W. Natomiast Naczelnik Urzędu Skarbowego W. poinformował, że nie odnotował wpływu oświadczenia Strony o korzystaniu z ulgi...
decyzji i umorzenie postępowania. Zdaniem Strony miała prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej nawet pomimo niewykazania złożenia oświadczenia o skorzystaniu z ulgi...

III SA/Wa 2940/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-26

ustawy zmieniającej nie złożyła oświadczenia dotyczącego przysługującego prawa do tzw. 'ulgi meldunkowej' określonej w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., W konsekwencji, NUS...
w okresie przed datą zbycia (tzw. ulga meldunkowa). W związku z tym, iż Strona nie złożyła we wskazanym powyżej terminie, oświadczenia o spełnieniu warunków do przedmiotowego...

I SA/Go 99/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-24

przez pełne 12 miesięcy, przez co nabył uprawnienie do skorzystania z ulgi meldunkowej składając stosowne oświadczenie we właściwym urzędzie skarbowym. Wnioskodawczyni nie złożyła...
:, 1) Czy jeżeli mąż wnioskodawczyni złożył oświadczenie w obowiązującym terminie o zameldowaniu w nieruchomości i korzysta z prawa do ulgi meldunkowej...

I SA/Gl 878/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-01-20

ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spełnia warunki do zastosowania ulgi meldunkowej. Natomiast wnioskodawczyni została poinformowana...
, że nie spełnia warunków do zastosowania ulgi meldunkowej i jest zobowiązana w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego do zapłacenia podatku dochodowego., W tym stanie faktycznym...

III SA/Wa 2610/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-26

o korzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej., Pismem z dnia 11 grudnia 2017 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w O. wezwał Skarżącego w celu: przedłożenia wszystkich posiadanych dokumentów...
w urzędzie skarbowym właściwym wg miejsca zamieszkania oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia (tzw. ulga meldunkowa) w terminie złożenia zeznania rocznego tj...

I SA/Wr 294/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-10-21

meldunkowej (zakup mieszkania w latach 2007-2008, sprzedaż przed upływem 5 lat, zameldowanie w sprzedawanym mieszkaniu przez okres co najmniej 12 miesięcy), ulga...
o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej. Podatnicy składając deklarację PIT-36 za 2011 r. wykazali, że kwota podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw...

III SA/Wa 1434/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-28

i chcą skorzystać z ulgi meldunkowej, ponieważ ulga ta dotyczy obojga małżonków. W wybudowanym domu, 3 kwietnia 2008 r. w zameldowała się zatem tylko żona Skarżącego...
z ulgi meldunkowej., Skarżący wskazał wyroki sądów administracyjnych oraz interpretacje indywidualne, z których wynikało, że ulga przysługuje także w przypadku zameldowania...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100