Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

OPS 7/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-06-05

Stosownie do przepisu art. 157 par. 1 Kpa organem właściwym do stwierdzenia nieważności orzeczenia wydanego przez Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy w przedmiocie...
Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 14 stycznia 1999 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego o odmowie przyznania...

II SA/Op 584/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-07-19

października 2021 r., nr SKO.40.1395.2021.gr w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości oddala skargę...
: Kpa, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez B. S. i Z. S. o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza N. (dalej: Burmistrz) z 28 sierpnia 2017 r...

II SA/Wr 184/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-07

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia 18 stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji...
tego organu z dnia 20 listopada 2009 r. ([...]) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J.G. z dnia 29...

II SA/Po 31/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-05-23

Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
. nr. [...] w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Prezydenta Miasta P. z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] wyjaśniającego wątpliwości, co do treści decyzji...

VIII SA/Wa 1008/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-02

, a stwierdzenie nieważności decyzji nie może nastąpić z uwagi na upływ 10 lat od jej ogłoszenia., W uzasadnieniu decyzji wskazano, że podstawę wszczęcia postępowania stanowił...
do wszczęcia z urzędu postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Egzaminacyjnej Wydziału [...] Politechniki R. z dnia [...] czerwca 2003 r. nadającej ww. osobie tytuł...

VIII SA/Wa 1007/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-02

, a stwierdzenie nieważności decyzji nie może nastąpić z uwagi na upływ 10 lat od jej ogłoszenia., W uzasadnieniu decyzji wskazano, że podstawę wszczęcia postępowania...
o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Egzaminacyjnej Wydziału [...] Politechniki R. z dnia [...] czerwca 2003 r. nadającej ww. osobie tytuł zawodowy licencjata...

II SA/Po 72/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-04-13

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] 2010r. Nr [...] i [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności oddala skargi. /-/ J...
[...] 2002r. sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w K. z [...] 1998r...

VIII SA/Wa 1212/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20

Prokuratury Okręgowej w [...] na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] im. [...] w [...] z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.; dalej: 'k.p.a.'), orzekł o stwierdzeniu nieważności prawomocnej...

I SA/Ke 1/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-02-02

[...]. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie...
w mocy postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. z [...]., nr [...], którym odmówiono A. M. O. wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej...

II SA/Kr 900/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-09-20

marca 2011 r. nr SKO [...], SKO [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzją wydaną z upoważnienia Naczelnika Dzielnicy K...
stwierdzenia nieważności wskazanych wyżej decyzji o przejęciu nieruchomości na własność państwa z dnia 18 lutego 1991r., skierowanym do Wojewody [...]., Samorządowego...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100