Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 70/20 - Wyrok NSA z 2022-07-26

M.D. (wnuczce) 20% ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości o powierzchni [...] ha, położonej w [...], w terminie dwóch tygodni od zapłaty ceny. J.D. zmarła w dniu 15...
została zawarta umowa sprzedaży nieruchomości, wchodzącej w skład spadku pomiędzy Skarżącą a G. spółka z o.o. z siedzibą w T. Nieruchomość została nabyta...

III SA/Wa 2034/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-28

1.500.000,00 zł (umowa zlecenia z dnia 03.11.2013 r., faktura VAT z dnia 27.12.2012 r. nr [...]) stanowiącej prowizję za pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości położonej...
przychody o kwotę 1.700.000,00 zł stanowiącą przychód oszacowany w związku ze sprzedażą podmiotowi powiązanemu nieruchomości położonej w G.;, 2. zawyżyła koszty uzyskania...

I SA/Łd 22/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-24

zapłacona i nakazał dłużnikowi T. O. wydanie tejże nieruchomości solidarnie nabywcom., W dniu 15 stycznia 2010 r. współwłaściciele nieruchomości dokonali sprzedaży za cenę...
65.000zł zabudowanej działki gruntu nr 30, o pow.2.093m2, W dniu 29 marca 2010 r. współwłaściciele nieruchomości dokonali sprzedaży za cenę 300.000zł zabudowanej działki...

I SA/Po 998/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-12

nieruchomościami, kupno i sprzedaż nieruchomości. Działalność opodatkowana była na zasadach określonych w przepisie art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
przychodów z tytułu pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości położonej [...]przy ul.[...], której współwłaścicielem był X.C o kwotę [...]zł;, 2. Zaniżenie przychodów z tytułu...

III SA/Wa 1734/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-15

notarialnego z 19 listopada 2007 r. Zdaniem organu wydatek ten został sfinansowany z przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i spełnia przesłanki określone...
pożyczki z 14 listopada 2007r., gdyż źródłem poniesienia wydatku nie był przychód uzyskany z tytułu sprzedaży nieruchomości. W konsekwencji organ uznał, że na cele...

III SA/Wa 1735/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-15

sfinansowany z przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i spełnia przesłanki określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 updof. Organ nie uwzględnił natomiast wydatku poniesionego...
nie był przychód uzyskany z tytułu sprzedaży nieruchomości. W konsekwencji organ uznał, że na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) updof, wydatkowano kwotę 1.915.000 zł...

I SA/Gl 532/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-04

podkreślał, iż z posiadanych informacji o czynnościach majątkowych oraz umów kupna - sprzedaży nieruchomości wynika, iż S. P. w latach 2005 -2009, działając jako osoba...
fizyczna bądź też wspólnik spółki cywilnej A, był wielokrotnie stroną transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości (udziału w nieruchomości). Zaakcentowano, iż z akt sprawy...

I SA/Kr 1293/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-29

z tytułu sprzedaży nieruchomości na podstawie aktu notarialnego Rep. [...] , w kwocie 3.270.050,00 zł., Rozstrzygnięcia te zapadły w następującym stanie faktycznym...
., W dniu 15 stycznia 2013r. zgodnie z aktem notarialnym Rep. [...] skarżąca dokonała sprzedaży nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr [...] za cenę 18.000.000,00 zł...

I SA/Po 272/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-16

nieruchomości i nie dokonywała dostaw usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Organ I instancji stwierdził, że M. P. nie zaewidencjonowała w rejestrze sprzedaży za maj 2009...
nieruchomościami w latach wcześniejszych oraz zakres przeprowadzonych prac inwestycyjnych na przedmiotowej nieruchomości, organ I instancji stwierdził, że sprzedaż obiektu...

I SA/Ol 939/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-01-31

i 2.526.584 zł, uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu sprzedaży nieruchomości, a w konsekwencji uszczuplenia podatku dochodowego od osób...
- 2009 podatnik dokonał następujących sprzedaży nieruchomości:, 1) M. i S.B., nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie '[...]', o łącznej powierzchni...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100