Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 532/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-04

podkreślał, iż z posiadanych informacji o czynnościach majątkowych oraz umów kupna - sprzedaży nieruchomości wynika, iż S. P. w latach 2005 -2009, działając jako osoba...
fizyczna bądź też wspólnik spółki cywilnej A, był wielokrotnie stroną transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości (udziału w nieruchomości). Zaakcentowano, iż z akt sprawy...

I SA/Kr 1293/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-29

z tytułu sprzedaży nieruchomości na podstawie aktu notarialnego Rep. [...] , w kwocie 3.270.050,00 zł., Rozstrzygnięcia te zapadły w następującym stanie faktycznym...
., W dniu 15 stycznia 2013r. zgodnie z aktem notarialnym Rep. [...] skarżąca dokonała sprzedaży nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr [...] za cenę 18.000.000,00 zł...

I SA/Po 272/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-16

nieruchomości i nie dokonywała dostaw usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Organ I instancji stwierdził, że M. P. nie zaewidencjonowała w rejestrze sprzedaży za maj 2009...
nieruchomościami w latach wcześniejszych oraz zakres przeprowadzonych prac inwestycyjnych na przedmiotowej nieruchomości, organ I instancji stwierdził, że sprzedaż obiektu...

I SA/Ol 939/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-01-31

i 2.526.584 zł, uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu sprzedaży nieruchomości, a w konsekwencji uszczuplenia podatku dochodowego od osób...
- 2009 podatnik dokonał następujących sprzedaży nieruchomości:, 1) M. i S.B., nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie '[...]', o łącznej powierzchni...

I SA/Op 100/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-25

Izby Skarbowej w Opolu z dnia 18 marca 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości I. uchyla zaskarżoną...
z dnia 28 października 2010 r. określającą K. R. podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100.950,00 zł z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości położonych w N. i G...

I OSK 1946/11 - Wyrok NSA z 2011-12-29

Lubelskiego z dnia 31 marca 2011 r., nr NK.II.04131/135/11 w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych uchyla...
stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy na rzecz użytkowników wieczystych...

I SA/Gd 63/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-10-04

na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 23 listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości oddala skargę...
działki nr [...] w S. na cele mieszkaniowe. Podatniczka nie złożyła ani oświadczenia dotyczącego przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe...

I SA/Bd 947/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-01-29

2015 r., Organ pierwszej instancji po przeprowadzeniu kontroli podatkowej uznał, że u skarżącego powstał obowiązek podatkowy w związku ze sprzedażą nieruchomości...
2016r. dokonał wraz z żoną sprzedaży 11 nieruchomości, w tym:, - 9 niezabudowanych nieruchomości/działek: nr [...] (położona w W. ), nr [...] (położona...

II FSK 1601/10 - Wyrok NSA z 2012-03-30

dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Przedstawiając stan faktyczny wskazał, że 6...
nieruchomości. Zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży nieruchomości spółka była zobowiązana do uiszczenia zapłaty na rzecz zbywców w nieprzekraczalnym terminie do dnia...

I SA/Kr 292/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-05

uzyskała przychody ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnych lub ich części oraz najmu lokali. Skarżąca dokonała dwóch transakcji sprzedaży oraz jedną transakcję zakupu...
nieruchomości. Organ pierwszej instancji ustalił, że od dnia 12 grudnia 1978r. skarżąca prowadziła działalność gospodarczą 'Biuro Pośrednictwa Kupno - Sprzedaż, Nieruchomości...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100