Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Kr 1079/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-13

. oraz decyzja Kolegium z dnia 28 kwietnia 2008 r., orzekające o ustaleniu w stosunku do W. F. renty planistycznej, wydane zostały z rażącym naruszenie prawa., Nadto wnioskodawca...
. w przedmiocie ustalenia renty planistycznej. Okoliczność ta - w ocenie Sądu - spowodowała, iż zaskarżona decyzja była dotknięta wadą, o której mowa w art. 145 § 1 pkt 3 k.p.a....

II SA/Kr 185/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-31

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) niezbędne jest zatem łączne...
wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości renty planistycznej (przy czym stawka ta nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości...

IV SA/Wa 502/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-31

w życie zmiany planu miejscowego., W odwołaniu od ww. decyzji W. P. wniósł o obniżenie renty planistycznej i 'uznanie za wartość działki ceny realnej, za którą działka...
wyliczenia wysokości renty planistycznej, ale przy uwzględnieniu 'ceny realnej' ([...] zł), jako wartości działki po zmianie jej przeznaczenia w miejscowym planie...

II SA/Kr 674/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-10

złotych 90/100), z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tzw. 'renty planistycznej'., Wójt Gminy...
, OSP 2005 r., Nr 7-6, póz. 91). Z literalnego brzmienia przepisów ustawy wynika, że roszczenia o zapłatę renty planistycznej mogą być zgłaszane w terminie 5 lat od wejścia...

II SA/Wr 217/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-28

, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona (tak też Naczelny Sąd Administracyjny...
się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć do czynienia z naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4...

II SA/Wr 2619/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-13

i prowadziłoby do zniweczenia woli ustawodawcy, wskazującego na rentę planistyczną jako element systemu danin publicznych., W odpowiedzi na skargę Gmina wniosła o jej oddalenie...
. W uzasadnieniu wskazała, że przepis art. 36 ustawy dotyczy właściciela lub użytkownika wieczystego innego niż gmina. Renty planistycznej nie nalicza się więc w stosunku...

IV SA/Wa 2057/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-09

na cele publiczne części nieruchomości, w celu proporcjonalnego obniżenia wartości renty planistycznej, zgodnie z art. [...] ust. [...] uchwały Nr [...] Rady Gminy...
o nr ew. [...], po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego., Kolejną przesłanką warunkującą możliwość żądania uiszczenia renty planistycznej...

IV SA/Wa 2058/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-09

części nieruchomości, w celu proporcjonalnego obniżenia wartości renty planistycznej, zgodnie z art. [...] ust. [...] uchwały -Nr [...] Rady Gminy W. z dnia [...] maja 1999r...
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego., Kolejną przesłanką warunkującą możliwość żądania uiszczenia renty planistycznej przez byłego właściciela, zbytej...

II SA/Gl 236/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-08-31

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu renty planistycznej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej...
w wysokości [...] zł z tytułu renty planistycznej ustalonej w związku ze zbyciem przez wnioskodawczynię nieruchomości, której wartość wzrosła w wyniku uchwalenia planu...

II SA/Kr 45/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-14

, że fakt niezakończenia postępowania ustalającego jednorazową opłatę (rentę planistyczną) powoduje, że wydanie decyzji wobec zmarłej w trakcie postępowania strony stało...
nie można rozstrzygać o ewentualnej uldze w zapłacie renty planistycznej. Kolejność postępowań administracyjnych jest taka, że musi zostać zakończone rozstrzygnięciem merytorycznym...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100