Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Wr 217/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-28

, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona (tak też Naczelny Sąd Administracyjny...
się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć do czynienia z naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4...

II SA/Wr 2619/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-13

i prowadziłoby do zniweczenia woli ustawodawcy, wskazującego na rentę planistyczną jako element systemu danin publicznych., W odpowiedzi na skargę Gmina wniosła o jej oddalenie...
. W uzasadnieniu wskazała, że przepis art. 36 ustawy dotyczy właściciela lub użytkownika wieczystego innego niż gmina. Renty planistycznej nie nalicza się więc w stosunku...

IV SA/Wa 2057/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-09

na cele publiczne części nieruchomości, w celu proporcjonalnego obniżenia wartości renty planistycznej, zgodnie z art. [...] ust. [...] uchwały Nr [...] Rady Gminy...
o nr ew. [...], po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego., Kolejną przesłanką warunkującą możliwość żądania uiszczenia renty planistycznej...

IV SA/Wa 2058/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-09

części nieruchomości, w celu proporcjonalnego obniżenia wartości renty planistycznej, zgodnie z art. [...] ust. [...] uchwały -Nr [...] Rady Gminy W. z dnia [...] maja 1999r...
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego., Kolejną przesłanką warunkującą możliwość żądania uiszczenia renty planistycznej przez byłego właściciela, zbytej...

II SA/Gl 236/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-08-31

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu renty planistycznej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej...
w wysokości [...] zł z tytułu renty planistycznej ustalonej w związku ze zbyciem przez wnioskodawczynię nieruchomości, której wartość wzrosła w wyniku uchwalenia planu...

II SA/Kr 45/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-14

, że fakt niezakończenia postępowania ustalającego jednorazową opłatę (rentę planistyczną) powoduje, że wydanie decyzji wobec zmarłej w trakcie postępowania strony stało...
nie można rozstrzygać o ewentualnej uldze w zapłacie renty planistycznej. Kolejność postępowań administracyjnych jest taka, że musi zostać zakończone rozstrzygnięciem merytorycznym...

II OSK 1247/05 - Wyrok NSA z 2006-10-24

, wskazującego na rentę planistyczną jako jeden z elementów systemu danin o charakterze publicznym, a także dochód budżetu gminy. Powyższe stanowisko ma też swoje odzwierciedlenie...
. uchwały obliguje tenże organ do określenia stawki procentowej służącej naliczeniu renty planistycznej w wysokości od 1% do 30%., Wskazując na powyższe naruszenia strona...

II SA/Kr 341/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-11

nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w wysokości 229 773,09 zł z uwagi na zbycie:, - prawa...
) określenia w planie miejscowym stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości renty planistycznej (przy czym stawka...

II SA/Gd 205/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-08-26

stawkę procentową opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem bądź zmianą planu (tzw. renty planistycznej) na 30 % wzrostu wartości nieruchomości...
. sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego A. U. Wzrost wartości w przypadku ww. nieruchomości wyniósł 20.390,00 zł, co przy zastosowaniu stawki renty planistycznej...

II SA/Po 849/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-09-11

nie podzielił argumentacji L. N., podnoszącego zarzut przedawnienia renty planistycznej. Stwierdził, że art. 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa termin...
ustalona; w przypadku renty planistycznej okres ten dotyczy wystąpienia z roszczeniem. Odnosząc się do materiału dowodowego w sprawie Kolegium stwierdziło...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100