Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SAB/Wa 38/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-08

[...] marca 2001 r. M. T., dalej zwany Skarżącym, wystąpił do Urzędu Skarbowego W.- [...] o:, 1) stwierdzenie, rażącego naruszenia prawa przy wydawaniu decyzji Urzędu...
Izby Skarbowej w W. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Skarbowego W.- [...] z dnia [...] grudnia 1997 r., Po rozpoznaniu kwestii rażącego naruszenia prawa...

I OSK 2823/18 - Wyrok NSA z 2020-12-18

k.p.a. oraz stwierdził, że nie zachodzą także podstawy do uznania, że decyzja została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....
rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania odszkodowania., Odnosząc się do kwestii rażącego naruszenia prawa przy wydawaniu kwestionowanego orzeczenia, Minister przytoczył...

II SA/Po 754/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-20

nr ...o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji., W ocenie wnioskodawcy rażące naruszenie prawa ma polegać między innymi na rażącym naruszeniu art. 61 ust. 1 pkt...
wydane z rażącym naruszeniem prawa. Organ wyjaśnił, że o rażącym naruszeniu przepisów można mówić wówczas, gdy w sposób niebudzący wątpliwości, a więc oczywisty...

I OSK 889/19 - Wyrok NSA z 2022-08-31

zajście przesłanek z art. 156 § 1 k.p.a., a tym samym decyzje te zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa., Minister Infrastruktury i Budownictwa (dalej: Minister...
), odwołując się do zasady trwałości decyzji ostatecznych oraz przesłanek stwierdzenia nieważności, w szczególności odnosząc się do kwestii rażącego naruszenia prawa, decyzją z 4...

II SA/Łd 171/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-14

o stwierdzenie nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazując na rażące naruszenie prawa bowiem organ nie ustalił faktycznego oddziaływania elektrowni wiatrowych...
do stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowań, z uwagi na rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. Zarzuty podnoszone przez J. L...

VII SA/Wa 2455/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-12

[...] czerwca 2016 r., że objęta wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzja [...] WINB z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] jest obarczona wadą rażącego naruszenia prawa...
, określoną w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Organ podał, że w orzecznictwie sądowym dotyczącym pojęcia rażącego naruszenia prawa podkreśla się, że naruszenie prawa...

III SA/Gl 1018/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-31

października 2010 r.)., Zdaniem pełnomocnika powyższe nieprawidłowości wyczerpują przesłankę rażącego naruszenia prawa określoną w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej...
na niezaistnienie w sprawie przesłanki rażącego naruszenia prawa, o której mowa w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu decyzji organ przedstawił ramy postępowania...

I OSK 2331/16 - Wyrok NSA z 2017-04-21

wniosku z dnia 25 grudnia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, oddalił wniosek...
o zobowiązanie organu do wykonania wniosku z dnia 25 grudnia 2015 r., stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie grzywny i zasądzenie...

II SA/Sz 500/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-29

Prokuratury Rejonowej złożył sprzeciw od decyzji Prezydenta, zarzucając jej rażące naruszenie prawa, tj. art. 107 § 1 i § 4 kpa, art. 8 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 i ust. 2...
[...] r. w zaskarżonej części. Kolegium uzasadniło w decyzji, że o rażącym naruszeniu prawa nie można mówić, co do zasady, w przypadku wybrania jednej z wykładni...

II SA/Sz 499/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-08

Prokuratury Rejonowej złożył sprzeciw od decyzji Prezydenta, zarzucając jej rażące naruszenie prawa, tj. art. 107 § 1 i § 4 kpa, art. 8 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 i ust...
S. z dnia [...] r. w zaskarżonej części. Kolegium uzasadniło w decyzji, że o rażącym naruszeniu prawa nie można mówić, co do zasady, w przypadku wybrania jednej...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100