Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 1450/09 - Wyrok NSA z 2010-09-28

Budowlanego w Krakowie-Powiat Grodzki na podstawie art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane decyzją z dnia [...] stycznia 2007 r., odmówił rozbiórki przedmiotowego...
- Powiat Grodzki wydał na podstawie art. 40 ustawy Prawo budowlane z dnia 24 października 1974 r. decyzję w której stwierdził, że przedmiotowy budynek inwentarski usytuowany...

VII SA/Wa 2579/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

., Zdaniem organu wojewódzkiego, PINB dla [...] kwestionowanym postanowieniem z dnia [...].05.2020r., prawidłowo wstrzymał na podstawie art. 50 Prawa budowlanego, prowadzenie...
z art. 48 Prawa budowlanego. Przepis art. 48 ust. 1 Prawa budowlanego przewiduje bowiem wydanie w drodze decyzji nakazu rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części...

II OSK 2689/15 - Wyrok NSA z 2017-06-22

czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Głównego...
do nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem uchylono zaskarżoną...

IV SA/Po 438/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-08-02

pkt 4 Prawa budowlanego i jednocześnie nałożył obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. Organ przyjął, na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit...
b Prawa budowlanego, że wykonanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych...

II OSK 687/12 - Wyrok NSA z 2013-07-26

. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623), nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia i przedłożenia projektu...
. Stwierdzenie nieważności decyzji wywiera skutek od dnia wydania nieważnej decyzji. Zatem zastosowanie w tej sprawie ma art. 51 w zw. z art. 50 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego. Celem...

VII SA/Wa 2525/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-07

. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., dalej: 'k.p.a.') oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020...
, że kontrolowana decyzja została wydana w oparciu o art. 42 ust. 3 Prawa budowlanego z 1974 r. Podkreślił, że wydanie decyzji w przedmiocie udzielenia pozwolenia...

I SA/Gd 405/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-27

interpretacji podatkowej jest uzasadnione., Ustawa o Inwestycjach wprowadza m.in. następujące zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (dalej: 'Prawo...
Budowlane'):, • wykreślenie elektrowni wiatrowych z przykładowego katalogu urządzeń technicznych, których części budowlane stanowią budowle w rozumieniu Prawa Budowlanego...

II SA/Op 266/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-08-05

mając na uwadze przepisy obowiązujące w dacie ich wykonania, tj. przepisy Prawa budowlanego z 24 października 1974 r. Organ stwierdził, że podstawą do wydania decyzji...
. Z. W świetle dokonanych ustaleń organ odwoławczy stwierdził, że wykluczają one możliwość zastosowania obecnie obowiązującego art. 48 ustawy Prawo budowlane, jak również art...

II OSK 1974/10 - Wyrok NSA z 2010-12-02

a, art. 81 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414, ze zm.), zw. dalej Prawem budowlanym oraz art. 104 ustawy...
, że samowola budowlana w takim zakresie stanowi inny przypadek niż określony w art. 48 Prawa budowlanego i znajduje do niej zastosowanie tryb legalizacyjny. Postanowieniem...

III SA/Wa 2093/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) stanowi tymczasowy obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego...
. Jednocześnie zgodnie z art. 30 ust. 1a Prawa budowlanego inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, może wystąpić z wnioskiem...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100