Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 1166/18 - Wyrok NSA z 2020-03-11

, którego dotyczyło podanie, został wybudowany na podstawie dwóch decyzji o pozwoleniu na budowę. Pierwszej Naczelnika Gminy [...] z [...] września 1977 r. i drugiej Starosty...
[...] z [...] grudnia 2013 r. Realizacja pozwolenia na budowę z [...] września 1977 r. miała miejsce w latach 1977 - 1980. Nie wykonano wówczas wszystkich zaprojektowanych...

II SA/Sz 4/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-04-28

. nr [...] w przedmiocie przeniesienia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oddala skargę. Decyzją z dnia [...] maja 2013 r...
., nr [...], Starosta P. zatwierdził projekt budowlany i udzielił K. K. i T. K. pozwolenia na budowę wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce...

II SA/Po 182/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-24

z dnia [...] 2013 r., nr [...] znak: [...], udzielającej pozwolenia na budowę budynku usługowo-biurowo-handlowego przy [...] w P. (dz. nr [...], [...] ark. [...] obr. P...
, iż wnioskiem z dnia 7 lipca 2016 r. K. Poznań Sp. z o. o., wystąpiła o przeniesienie ww. pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji, wydanego dla D. Sp. z o.o. Organ...

II SA/Gd 1496/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-09-08

o pozwoleniu na budowę nr [...], z dnia 19 czerwca 1995 roku, wydanej przez Burmistrza Miasta K. Zatwierdzony przedmiotową decyzją projekt budowlany przewidywał realizację obiektu...
budynek handlowo - mieszkalny na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 19 czerwca 1995 roku, nr [...], dopuścili się samowoli budowlanej, bowiem wybudowali...

II OPS 1/16 - Uchwała NSA z 2016-10-03

Do robót budowlanych i obiektów budowlanych, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę i nie są objęte obowiązkiem zgłoszenia mogą być stosowane przepisy art. 50...
. 290, ze zm.) znajdują zastosowanie w stosunku do robót budowlanych i obiektów budowlanych, których realizacja nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na budowę...

SA/Rz 532/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-01-26

[...] lutego 2003 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę SA/Rz 532/03, U Z A S A D N I E N I E, Decyzją z dnia [...] II 2003 r. Nr [...] Wojewoda...
. udzielającą pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią handlowo-usługową w zabudowie bliźniaczej na działkach nr, nr 2002/9 i 2037 wraz...

VII SA/Wa 925/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-24

nieważność decyzji Starosty [...] Nr [...] z dnia [...] stycznia 2005r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz...
o pozwoleniu na budowę wnioskodawcy powołali art. 156 § 1 pkt 2 kpa wskazując, że decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa tj. art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego...

II SA/Bd 809/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-15

Wojewody [...] z dnia [...] maja 2020 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę. Decyzją z dnia [...] października 2020 r., nr [...] Starosta...
w całości i odmowę udzielenia pozwolenia na budowę na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 kpa i § 2 Kpa, ewentualnie o uchylenie decyzji w całości i przekazanie sprawy...

II SA/Lu 779/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-01-17

. na decyzję Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przeniesienia pozwolenia na budowę oddala skargę. Decyzją z [...] czerwca 2018 r., znak: [...] Wojewoda...
przeniesienia decyzji ostatecznej Starosty [...] z dnia [...] stycznia 2007 r., znak: [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej P. J. pozwolenia na budowę budynku...

II SA/Po 2684/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-11-30

kosztów postępowania K. Spółka z o.o. w [...] wnioskiem z dnia 9.04. 1997 r. wystąpiła o wydanie pozwolenia na budowę zespołu handlowo-usługowego na działce położonej...
i handlowego (budynek biurowy, hala B, hala C) i wydał pozwolenie na budowę obejmujące przebudowę i rozbudowę budynku administracyjno - socjalnego i handlowego (budynek biurowy...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100