Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Rz 532/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-01-26

[...] lutego 2003 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę SA/Rz 532/03, U Z A S A D N I E N I E, Decyzją z dnia [...] II 2003 r. Nr [...] Wojewoda...
. udzielającą pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią handlowo-usługową w zabudowie bliźniaczej na działkach nr, nr 2002/9 i 2037 wraz...

VII SA/Wa 925/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-24

nieważność decyzji Starosty [...] Nr [...] z dnia [...] stycznia 2005r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz...
o pozwoleniu na budowę wnioskodawcy powołali art. 156 § 1 pkt 2 kpa wskazując, że decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa tj. art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego...

II SA/Bd 809/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-15

Wojewody [...] z dnia [...] maja 2020 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę. Decyzją z dnia [...] października 2020 r., nr [...] Starosta...
w całości i odmowę udzielenia pozwolenia na budowę na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 kpa i § 2 Kpa, ewentualnie o uchylenie decyzji w całości i przekazanie sprawy...

II SA/Lu 779/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-01-17

. na decyzję Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przeniesienia pozwolenia na budowę oddala skargę. Decyzją z [...] czerwca 2018 r., znak: [...] Wojewoda...
przeniesienia decyzji ostatecznej Starosty [...] z dnia [...] stycznia 2007 r., znak: [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej P. J. pozwolenia na budowę budynku...

II SA/Po 2684/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-11-30

kosztów postępowania K. Spółka z o.o. w [...] wnioskiem z dnia 9.04. 1997 r. wystąpiła o wydanie pozwolenia na budowę zespołu handlowo-usługowego na działce położonej...
i handlowego (budynek biurowy, hala B, hala C) i wydał pozwolenie na budowę obejmujące przebudowę i rozbudowę budynku administracyjno - socjalnego i handlowego (budynek biurowy...

VII SA/Wa 1400/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-08

[...] z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia [...] maja...
pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem usługowym - uchylił rozstrzygnięcie organu I instancji i umorzył przedmiotowe postępowanie., Z akt postępowania...

II SA/Gd 269/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-21

stanie faktycznym i prawnym:, Decyzją z dnia 5 lutego 2013 r. Starosta zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej...
/Gd 402/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił decyzję Wojewody z dnia 18 kwietnia 2013 r. utrzymującą w mocy decyzję starosty o pozwoleniu na budowę...

IV SA/Po 260/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-09

[...] marca 2015 r., nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę Decyzją z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] ([...]) Starosta [...], wskazując na art...
w [...] (dalej jako Inwestor) o zmianę decyzji Starosty nr [...] z dnia [...] grudnia 2012 r. o pozwoleniu na budowę parku wiatrowego [...] - zmienił ww. ostateczną decyzję...

II OSK 1361/17 - Wyrok NSA z 2018-09-25

i udzielającej pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu...
2011 r. udzielono [...] sp.k. we W. pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. R. we W. - działki nr [...],[...]. Rozstrzygnięcie to zostało...

II OSK 2235/15 - Wyrok NSA z 2017-03-14

pozwoleniem na budowę Starosty K. nr [...] (znak: [...]) z dnia [...] r. (rozbudowy istniejącego budynku handlowo-usługowego położonego na nieruchomości w K. przy ul. B...
., dz. nr [...]) realizowanych przez inwestora spółkę jawną H. reprezentowaną przez K. B. i P. P., zanim pozwolenie na budowę stało się ostateczne., W uzasadnieniu decyzji...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100