Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Kr 765/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-29

2008 r. Nr : [...] przedmiocie opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji Pismem...
, które wpłynęło do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 10 lipca 2007 r., K. G. zwrócił się z wnioskiem o przyjęcie go do domu pomocy społecznej., Decyzją z dnia...

I OSK 624/08 - Wyrok NSA z 2009-03-25

. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 6 listopada 2007 r., sygn. akt II SA/Łd 741/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi...
oddalił skargę R. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, z dnia [...] czerwca 2007 r., nr [...], w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej...

II SA/Bd 385/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-07-29

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 ze zm., dalej powoływanej jako ustawa o pomocy społecznej), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca...
1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz.1071 ze zm., dalej powoływanej jako kpa), orzekł o skierowaniu M. J. do Domu Pomocy Społecznej w T...

I SA/Wa 1722/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-28

Odwoławczego w [...] z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę. Samorządowe Kolegium odwoławcze...
zobowiązane do odpłatności za pobyt J. B. w Domu Pomocy Społecznej przy ul. [...][...] w [...], a także wysokość tych opłat od dnia zamieszkania: od J. B. w wysokości [...] zł...

IV SA/Gl 757/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-12

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie skierowania do Domu Pomocy Społecznej uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzją z dnia [...] nr [...] Dyrektor Miejskiego Ośrodka...
Pomocy Społecznej w T. działający z upoważnienia Prezydenta Miasta T. działając na podstawie art. 104 kpa (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 106 ust. 1, art. 54...

II SA/Łd 1241/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-12-10

za pobyt w domu pomocy społecznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy L. z dnia [...], Nr [...]; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja...
. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 roku, Nr 175, poz. 1362 ze zm., zwanej dalej u.p.s.) ustalił dla I. K. miesięczną...

IV SA/Wr 198/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-19

. nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.), Zarząd Powiatu w Lubinie podjął...
naruszenie art. 122 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz.1362 ze zm.) w związku z § 3 pkt 1 rozporządzenia...

II SA/Op 475/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-06-02

Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, działający z upoważnienia Burmistrza Nysy - po ponownym rozpatrzeniu sprawy wskutek uchylenia przez organ odwoławczy wcześniejszej...
). Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazał przepisy art. 8 ust. 1, 3 i 9, art. 11, art. 24 ust. 2, art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz...

II SA/Bd 1321/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-12-22

Odwoławczego we W. z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
sierpnia 2010 r., na podstawie art. 54 ust. 1 , 2 i 2 a , art. 57, art. 59 ust. 1 i 2 , art. 65, art. 152 ust. 5 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz...

IV SA/Gl 196/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-20

nadzorcze Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K...
. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), stwierdził nieważność zarządzenia Wójta Gminy K. z dnia [...] w sprawie zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100