Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Gl 682/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-02

Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Na mocy zaskarżonej decyzji z [...] r. nr [...], [...] Dyrektor Izby...
) z [...] r. nr [...] w części dotyczącej określenia 'A' Sp. z o.o. w K. (zwanej także Podatnikiem, Spółką lub Skarżącym) kwoty różnicy podatku od towarów i usług...

I SA/Sz 856/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-11

faktury) na łączną kwotę [...] zł netto, [...] zł brutto. Spółka dla tej usługi przyjęła bowiem obniżoną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7% podstawy...
kwotę brutto. Spółka dla tej usługi zastosowała bowiem zwolnienie z podatku od towarów i usług. W tym zakresie organ I instancji wskazał jednak, że zwolnienie z ww. podatku...

I FSK 1832/16 - Wyrok NSA z 2017-09-22

Rejonowym w Z. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie uznania komornika...
sądowego za podatnika podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala skargę, 3) zasądza od A. N. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym...

III SA/Wa 657/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-27

Akcyjna z siedzibą na Ukrainie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne...
), kontrolę w zakresie podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2010 r. do czerwca 2010 r., której protokół doręczono pełnomocnikowi Spółki w dniu 15 października 2010 r...

I SA/Łd 628/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-30

Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy 2015, 2016 i 2017 roku oddala skargę. Zaskarżoną...
od towarów i usług za: wrzesień 2016 r. w kwocie 5.653,00 zł oraz marzec 2017 r. w kwocie 757,00 zł oraz uchylił decyzję NUS w zakresie podatku od towarów i usług...

I SA/Kr 536/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-05

. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego...
i usług, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług. Na podstawie umowy z dnia 29 marca 2010 r. Nr [...], w ramach działania...

I SA/Go 324/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-15

K.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od lutego do grudnia 2009 r. 1. Uchyla...
zaskarżoną decyzję w części utrzymującej w mocy decyzję organu I instancji w zakresie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za wrzesień 2009 r. 2...

III SA/Wa 1885/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-07

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] marca 2017 r., nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od towarów i usług za luty 2012 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
') z [...] marca 2015r. stwierdzającą nadpłatę w podatku od towarów i usług za luty 2012r. w kwocie 1.381.208,00 zł oraz odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług...

I SA/Sz 643/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-12-02

kosztów postępowania sądowego. Zaskarżoną interpretacją z 22 czerwca 2021 r. znak: [...] dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie: - opodatkowania podatkiem od towarów...
i usług otrzymanej dotacji od Gminy ościennej oraz - opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanej dotacji od Wojewody w związku z organizacją publicznego...

I SA/Sz 857/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-11

faktury) na łączną kwotę [...] zł netto i taką samą kwotę brutto. Spółka dla tej usługi zastosowała bowiem zwolnienie z podatku od towarów i usług. W tym zakresie organ...
listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 212 poz. 1336), nie przysługiwało, a wskazane na fakturach czynności...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100