Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 2685/11 - Wyrok NSA z 2013-12-03

listopada 2005 r.), a więc zgodnie z art. 70 § 4 ordynacji podatkowej przedawnienie należności mogłoby nastąpić z dniem 22 listopada 2010 r., Zaznaczył, że co do zaległości...
. do dnia 17 października 2008 r. Zatem należności podatkowe obarczające G. były objęte postępowaniem o przestępstwo i wykroczenie skarbowe, co w świetle art. 70 § 6 Ordynacji...

II FSK 145/18 - Wyrok NSA z 2018-10-08

, o którym mowa w art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej, stwierdził, że w zakresie elementów zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię istnieje uzasadnione...
przypuszczenie, że mogą być one przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej. W wyniku powyższego, postanowieniem z 27 stycznia 2017r. odmówiono...

I GSK 473/11 - Wyrok NSA z 2013-03-19

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), dalej: Ordynacja podatkowa i wynikającego z tego przepisu domniemania...
i takich dowodów nie należy odrzucać z powodu wadliwości zapisów. Zgodnie z art. 290 § 5 Ordynacji podatkowej w protokole kontroli mogą być zawarte również ustalenia dotyczące badania...

I SA/Gl 1155/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-25

w oparciu o przepis art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia pana M...
zostało uiszczone,, 2) postanowienie zostało wydane bez podstawy prawnej co do meritum, gdyż przepis art. 306 c Ordynacji podatkowej to przepis wyłącznie procesowy,, 3...

III SA/Wa 3157/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-21

określonym w art. 68 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) - dalej jako 'Ordynacja podatkowa', to przepis art...
obowiązek podatkowy. Jednakże, zgodnie z przepisem art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca...

II FSK 2982/17 - Wyrok NSA z 2019-07-02

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) - dalej: 'Ordynacja podatkowa', na mocy ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa...
będzie mogła rozpoznać przychód z Aportu oraz czy będzie korzystała z ochrony określonej w art. 14m § 1 i § 2 pkt 1 w zw. z art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej w przypadku...

III SA/Wa 2549/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-30

interpretacji indywidualnej dotyczącej przepisów Ordynacji podatkowej 1) uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej...
indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.; dalej: Ordynacja...

I FSK 365/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29

czynności prawnych, jeżeli w ich rezultacie następuje przeniesienie własności określonych w art. 112 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r...
nie skorzystała z uprawnienia wynikającego z art. 306g Ordynacji podatkowej i nie wystąpiła, przed podjęciem decyzji o nabyciu majątku, z wnioskiem o wykazanie informacji...

I SA/Lu 66/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-07-10

decyzją Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu odwołania I. T., na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit a/ ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005 r...
w odwołaniu zarzuty naruszenia:, - art. 92 § 3 oraz art. 133 § 3 Ordynacji podatkowej poprzez niewłaściwe zastosowanie tych przepisów;, - art. 123 Ordynacji podatkowej...

II FSK 18/16 - Wyrok NSA z 2018-01-24

wskazał, że stosownie do postanowień art. 239b § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej decyzji nieostatecznej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy okres do upływu...
utrzymało w mocy postanowienie organu I instancji. W ocenie organu, pozbawiony podstaw jest zarzut naruszenia art. 239b § 2 w zw. z art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej, tj...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100