Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 661/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-30

podważyć wiarygodność przedmiotowej wyceny. Organ odwoławczy potwierdził również wysokość ustalonej przez organ I instancji opłaty planistycznej., Odnosząc się do zarzutu...
odwołujących Kolegium wyjaśniło, że opłata planistyczna, obliczana jest wyłącznie od wartości nieruchomości określonej w operacie szacunkowym, w związku z czym organ...

II SA/Kr 945/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-09-29

. [...] z dnia 22 sierpnia 2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w celu ustalenia wysokości opłaty planistycznej. Organ I instancji powołał się na art. 36...
nieruchomości. Uchwałą Nr [...] z dnia 19 grudnia 2005 r. Rada Miejska w S. ustaliła stawkę procentową opłaty planistycznej na 30% wzrostu wartości nieruchomości...

II OSK 1882/14 - Wyrok NSA z 2014-11-25

wartość terenów, dla których nieustalono stawki procentowej opłaty planistycznej i w odniesieniu do których została stwierdzona nieważność regulujących ich przeznaczenie...
ust.1 pkt 1 w zakresie symbolu 'Ru'. Jeżeli nawet przyczyną stwierdzenia nieważności przynajmniej części postanowień było nieustalenie opłat planistycznych...

II SA/Po 903/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-04-01

+ [...]m² pod poszerzenie drogi i pod drogę = [...]zł), co oznacza wzrost wartości wynoszący [...]zł., W uchwalonym planie przewidziano opłatę planistyczną odpowiadającą...
nieważność powołanej na wstępie decyzji Wójta Gminy Komorniki z dnia 27 grudnia 1999r. w części naliczającej opłatę planistyczną dla działki nr [...]. Zdaniem Kolegium...

II SA/Bd 667/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-01-18

w [...] z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. W związku z tym organ w dniu [...] lipca 2020 r. wszczął postępowanie celem ustalenia wysokości opłaty planistycznej...

II SA/Sz 479/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-02-01

z dnia [...] r., nr [...], ustalił M. K. jednorazową opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka...
wzrostu wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla potrzeb ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej, uzyskał operat szacunkowy, w którym rzeczoznawca przyjął...

II SA/Lu 802/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-22

ze skargi Spółki C. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej I. uchyla zaskarżoną decyzję; II...
planistyczną) w wysokości [...] zł;, - w pkt 2 sentencji - wskazał, że opłatę ustaloną w pkt 1 należy uiścić na podany rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji...

II SA/Łd 1059/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-01-22

- oddala skargę. Decyzją z dnia [..] Wójt Gminy [..] ustalił H. S. jednorazową opłatę planistyczną w wysokości 8.784,00 zł. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku...
. W uzasadnieniu wniosła o umorzenie kwoty opłaty planistycznej ze względu na trudną sytuację materialną i zdrowotną. Ponadto wskazała, iż organ powinien poinformować...

II OSK 1633/08 - Wyrok NSA z 2009-10-21

do uchwalenia stawek procentowych służących naliczeniu opłat planistycznych rada gminy nie może realizować, bowiem takiego upoważnienia dla niej na gruncie przepisów...
z niej przez organ powinno nastąpić poprzez wydanie decyzji o ustaleniu stawki procentowej opłaty planistycznej.', Organ nie miał obowiązku uzasadnienia zastosowania stawki 20...

II OSK 455/09 - Wyrok NSA z 2010-03-03

skargę podniesiono, że organ administracji przyjmuje błędne założenie, że przedmiotem obrotu cywilno-prawnego oraz związanego z tym obrotem wymiaru opłaty planistycznej...
nie ma znaczenia dla bytu prawnego wydanej wcześniej w trybie art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzji o wymiarze opłaty planistycznej...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100