Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 1633/08 - Wyrok NSA z 2009-10-21

do uchwalenia stawek procentowych służących naliczeniu opłat planistycznych rada gminy nie może realizować, bowiem takiego upoważnienia dla niej na gruncie przepisów...
z niej przez organ powinno nastąpić poprzez wydanie decyzji o ustaleniu stawki procentowej opłaty planistycznej.', Organ nie miał obowiązku uzasadnienia zastosowania stawki 20...

II OSK 455/09 - Wyrok NSA z 2010-03-03

skargę podniesiono, że organ administracji przyjmuje błędne założenie, że przedmiotem obrotu cywilno-prawnego oraz związanego z tym obrotem wymiaru opłaty planistycznej...
nie ma znaczenia dla bytu prawnego wydanej wcześniej w trybie art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzji o wymiarze opłaty planistycznej...

II SA/Kr 1128/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-10

wynikającego z art. 37 ust. 3 w zw. z art. 37 ust. 4. Przepisy o rencie planistycznej nie dają podstaw do wyznaczenia terminu na uiszczenie tej opłaty gminie ani naliczania...
nie znajduje zastosowania, a tym samym, brak podstaw do naliczenia opłaty planistycznej. Skutkiem wydania orzeczenia TK jest dodanie przez ustawodawcę, do przepisu art. 87...

II SA/Gl 229/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-20

nieruchomości wyniósł 38 877,00 zł, co przy zastosowaniu 30 % stawki opłaty planistycznej daje opłatę planistyczną w wysokości 11 663,10 zł. Zmiana sposobu przeznaczenia...
prawne i faktyczne dotyczące wycenianej nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej. Zdaniem organu I instancji operat szacunkowy może stanowić podstawę...

II OSK 859/13 - Wyrok NSA z 2014-10-16

. W uzasadnieniu odwołania podniosła, że pobranie opłaty planistycznej jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jej wartość ulegnie wzrostowi na skutek określenia...
gruntowej, składającej się z działek o nr: A i B, przed i po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu ustalenia opłaty planistycznej. Biegła...

II SA/Lu 432/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-18

pierwszoinstancyjną decyzję Wójta Gminy z dnia [...] marca 2004r. o ustaleniu jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w postaci...
terenu między innymi pod usługi komercyjne należna opłata planistyczna stanowi 20% wzrostu wartości., W zaistniałych okolicznościach, jurydycznie organ przesądził pozytywnie...

II SA/Lu 433/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-18

pierwszoinstancyjną decyzję Wójta Gminy z dnia [...] marca 2004r. o ustaleniu jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w postaci...
między innymi pod usługi komercyjne należna opłata planistyczna stanowi 20% wzrostu wartości., W zaistniałych okolicznościach, jurydycznie organ przesądził pozytywnie...

II SA/Lu 431/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-18

pierwszoinstancyjną decyzję Wójta Gminy z dnia [...] marca 2004r. o ustaleniu jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w postaci...
terenu między innymi pod usługi komercyjne należna opłata planistyczna stanowi 20% wzrostu wartości., W zaistniałych okolicznościach, jurydycznie organ przesądził...

II SA/Wr 639/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-02-25

od obowiązku pobrania opłaty planistycznej. Przedmiotowa opłata została ustalona w oparciu o operat szacunkowy wskazujący na wzrost wartości nieruchomości działki nr 25/2 na kwotę...
organu I instancji. Podnieśli przy tym, że orzecznictwo sądów administracyjnych nie jest jednoznaczne w kwestii opłaty planistycznej, powołując się na wyrok Naczelnego...

II SA/Łd 1062/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-11-22

ustalającej opłatę planistyczną 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia [...] Nr [...]; 2. zasądza...
i zagospodarowaniu przestrzennym, orzekł o pobraniu od J. D. jednorazowej opłaty planistycznej w wysokości 109.408,50 złotych, z tytułu wzrostu wartości działki oznaczonej...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100