Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I OSK 171/10 - Wyrok NSA z 2010-11-26

Odwoławczego w Szczecinie z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną...
Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia [...] marca 2009 r. nr [...].w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej, oddalił skargę...

II SA/Po 31/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-02-08

. i M. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] października 2004r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej; I. uchyla zaskarżoną decyzję...
Uchwałą z dnia 20 marca 2003 r. nr VI/51/03 w sprawie naliczania opłat adiacenckich, związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości wydaną...

I OSK 1063/10 - Wyrok NSA z 2010-09-09

Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) stycznia 2009 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 1. uchyla zaskarżony...
ze skargi P.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] 2009 r., Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Po 791/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] marca 2013 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
Odwoławcze w Poznaniu utrzymało w mocy decyzję Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego z dnia [...] 2013 r. nr [...] ustalającą opłatę adiacencką z tytułu wzrostu...

II SA/Łd 1509/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-05-26

.-U. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
[...], Nr [...] (znak: [...]) w sprawie:, 1) ustalenia opłaty adiacenckiej |w wysokości l.120.757 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem...

II SA/Sz 476/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-10-07

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta z dnia [...] r...
Szczecin z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 1, poz. 8, ze zm...

II SA/Łd 1531/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-01-27

ze skargi K. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłat adiacenckich oddala skargę. - Decyzją z dnia [...] wydaną...
Miejskiej w Ł. z dnia 28 lutego 2001r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej ( Dz.Urz. Woj. [...] z 2001r. Nr 53, poz. 508 ) Prezydent Miasta...

II SA/Gl 590/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-13

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Z. z dnia [...] r...
[...] r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na obszarze Gminy Miejskiej Z., zmienioną uchwałą Nr [...] Rady Miejskiej w Z. z dnia [...] r...

I OSK 1125/18 - Wyrok NSA z 2019-12-04

., K. C. i Z.C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [..] z dnia [..] maja 2017 r. nr [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej uchyla zaskarżony wyrok w punkcie...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [..] maja 2017 r., sygn. akt [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej, w punkcie 1. uchylił zaskarżoną decyzję...

I OSK 932/06 - Wyrok NSA z 2007-05-24

Odwoławczego w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
w ewidencji gruntów obręb [...] ark. 26 działka nr 3129/28 - opłatę adiacencką w wysokości 129.911,00 zł. Opłata ta została nałożona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100