Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 2136/15 - Wyrok NSA z 2017-06-07

energetycznej oleje smarowe nie podlegają przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczania uregulowanym w Dyrektywie Horyzontalnej. Zgodnie zaś z orzecznictwem ETS...
. Zwolnieniem objęte są m. in. oleje smarowe - w zależności od ich przeznaczenia, co wynika wprost z przepisów § 13 ust. 1 pkt 5 i ust. 2d rozporządzenia Ministra Finansów...

I GSK 2137/15 - Wyrok NSA z 2017-06-07

Dyrektyw energetycznej oleje smarowe nie podlegają przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczania uregulowanym w Dyrektywie Horyzontalnej. Zgodnie zaś z orzecznictwem ETS...
. Zwolnieniem objęte są m. in. oleje smarowe - w zależności od ich przeznaczenia, co wynika wprost z przepisów § 13 ust. 1 pkt 5 i ust. 2d rozporządzenia Ministra...

III SA/Gl 887/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-15

., oleje smarowe: [...], [...] i [...], - łącznie 35 776 litrów, których WNT spółka nie deklarowała do opodatkowania., W toku postępowania kontrolnego ustalono...
, że obowiązkiem podatkowym winny być objęte wszystkie oleje smarowe wskazane wyżej, które winny zostać prawidłowo zaklasyfikowane do kodu CN 2710 19 81., Dalej organ podatkowy wskazał...

III SA/Gl 886/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-15

nabyła wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe od firmy B ze Słowenii, rachunek nr [...] z [...]r., CMR z tej samej daty, dowód [...] nr [...] z [...]r., faktura wewnętrzna VAT...
nr [...]z [...] r. oleje smarowe: [...] i [...], - łącznie [...] litrów, których WNT nie deklarowała do opodatkowania., W toku postępowania kontrolnego ustalono, że obowiązkiem...

III SA/Kr 865/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-13

prowadzonej działalności w Polsce skarżąca nabywa w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia m.in. oleje smarowe klasyfikowane do kodów CN 2710 19 71 - CN 2710 19 99. Skarżąca...
prowadzi dystrybucję olejów smarowych na rzecz kontrahentów zlokalizowanych w Polsce. Ww. oleje, będące przedmiotem transakcji dokonywanych przez skarżącą...

III SA/Gl 325/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-20

jest producentem amortyzatorów samochodowych i w toku produkcji wykorzystuje oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 99. Olej kupuje w kraju oraz u dostawcy z innego kraju unijnego w ramach...
olejów smarowych o kodzie 2710 19 99 (załącznik nr 2 do ustawy, poz.4), gdyż oleje te były zaliczone do wyrobów zharmonizowanych i opodatkowane podatkiem akcyzowym...

I SA/Sz 433/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-07-06

olejów smarowych oznaczonych kodami CN 2710 19 71 - 2710 19 99, formułując następujące pytanie: 'Czy oleje smarowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym...
. W związku z tym, nabywa w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych oleje smarowe oznaczone kodami CN 2710 19 81, CN 2710 19 83, CN 2710 19 87, CN 2710 19 91, CN 2710 19 93, CN...

III SA/Gl 1735/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-20

Ministrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. nr 87 poz. 825 ze zm.), Dyrektor Izby Celnej przyjął, że powyższe oleje smarowe...
w zakresie opodatkowania wyrobów energetycznych, do których zalicza się oleje smarowe o kodzie 2710 1981 - 2710 1991, które są przedmiotem postępowania w niniejszej sprawie...

III SA/Gl 1736/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-20

Celnej przyjął, że powyższe oleje smarowe klasyfikowane do kodów CN 2710 1981 - 2710 1991 są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi, opodatkowanymi stawką podatku akcyzowego...
w wysokości 1 180 zł /1000 l., Ponadto w zakresie opodatkowania wyrobów energetycznych, do których zalicza się oleje smarowe o kodzie 2710 1981 - 2710 1991...

III SA/Gl 1734/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-20

Izby Celnej przyjął, że powyższe oleje smarowe klasyfikowane do kodów CN 2710 1981 - 2710 1991 są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi, opodatkowanymi stawką podatku...
akcyzowego w wysokości 1 180 zł /1000 l., Ponadto w zakresie opodatkowania wyrobów energetycznych, do których zalicza się oleje smarowe o kodzie 2710 1981 - 2710 1991...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100