Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 10/17 - Wyrok NSA z 2018-11-29

potwierdzających interes prawny do uzyskania żądanych danych tj. kopii skargi o wznowienie postępowania pomiędzy Wnioskodawcą a osobą poszukiwaną z prezentatą...
udostępnienia żądanych danych ze względu na brak wykazania przez Wnioskodawcę rzeczywistego interesu prawnego warunkującego udostępnienie żądanych danych., Po rozpatrzeniu...

VI SA/Wa 1192/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-04

wskazał art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. Podniósł, że interes prawny opiera w niniejszej sprawie na przepisach gwarantujących swobodę prowadzenia...
od dnia [...] marca 2014r., w sposób wymagany przez przepisy p.w.p., Uprawniony wniósł o oddalenie wniosku. Uprawniony zakwestionował interes prawny wnioskodawcy...

IV SA/Wa 1282/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

z nieuregulowanych zobowiązań z tytułu umów kredytowych i pożyczek. Istnienie interesu prawnego w uzyskaniu danych z rejestru PESEL Wnioskodawca wywodził z konieczności uczynienia...
Wnioskodawcy udostępnienia danych w trybie weryfikacji danych adresowych oraz potwierdzających zgon. Decyzję uzasadnił niewykazaniem interesu prawnego w uzyskaniu dostępu...

II GSK 92/07 - Wyrok NSA z 2007-07-05

. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej: p.w.p.). Uzasadniając swój interes prawny do wszczęcia postępowania w tej sprawie...
Administracyjnego w Warszawie wniósł uprawniony z patentu - K., H., H. Skarżący zakwestionował interes prawny uczestnika postępowania - Z. A. S.A. do występowania w postępowaniu...

IV SA/Wa 472/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-25

toczącego się przed Sądem Okręgowym w [...] postępowania w sprawie przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych [...] Oddział w [...]., Celem udokumentowania interesu prawnego...
warunkującej możliwość udostępnienia danych, tj. brak wykazania interesu prawnego w uzyskaniu informacji o osobie poszukiwanej. W szczególności organ stwierdził, że samo wskazanie...

VI SA/Wa 884/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-21

strony możliwa byłaby tylko w sytuacji, w której organ wykazałby, że postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności nie dotyczy żadnego interesu prawnego lub obowiązku...
prawnym wnioskodawcy decyduje norma prawa materialnego, w przedmiotowej sprawie przepisy ustawy o sporcie: art. 13 i art. 15 ustawy. Interes prawny pojawia się wówczas...

II SA/Wr 484/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2023-04-28

: wykazanie naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia w imieniu własnym oraz przez każdego z reprezentowanych mieszkańców oraz wskazania w sposób czytelny imion, nazwisk...
. Ż. wskazał, że wyczerpujący opis naruszenia interesów prawnych swoich, jak i reprezentowanych mieszkańców znajduje się w treści skargi. Wskazano nadto na specyfikę...

II SA/Wr 524/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-10-24

- o oddalenie skargi w całości jako bezzasadnej. Uzasadniając wniosek o odrzucenie skargi organ wskazał, że strona nie wykazała interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały...
., Pismem z dnia 28 września 2022 r. skarżący zostali wezwani do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni poprzez: wykazanie naruszenia interesu prawnego...

II SA/Wr 632/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-11-18

. Uzasadniając wniosek o odrzucenie skargi organ wskazał, że strona nie wykazała interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały., W wykonaniu zarządzenia z dnia 8 września 2022 r...
. skarżący zostali wezwani do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni poprzez: wykazanie naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia w imieniu własnym...

VI SA/Wa 2276/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-19

przepisów kodeksu cywilnego. Ich zdaniem pominięcie właścicieli ruchomości w postępowaniu o wydanie zezwolenia narusza ich interes prawny rozumiany jako prawo własności...
się do pojęcia interesu prawnego., Organ odwoławczy wskazał m. in. na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 września 2011 r. w sprawie o sygn. akt II SA...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100