Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 632/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-11-18

. Uzasadniając wniosek o odrzucenie skargi organ wskazał, że strona nie wykazała interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały., W wykonaniu zarządzenia z dnia 8 września 2022 r...
. skarżący zostali wezwani do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni poprzez: wykazanie naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia w imieniu własnym...

VI SA/Wa 2276/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-19

przepisów kodeksu cywilnego. Ich zdaniem pominięcie właścicieli ruchomości w postępowaniu o wydanie zezwolenia narusza ich interes prawny rozumiany jako prawo własności...
się do pojęcia interesu prawnego., Organ odwoławczy wskazał m. in. na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 września 2011 r. w sprawie o sygn. akt II SA...

I GSK 2100/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

jej nieważności i zasądzenia kosztów postępowania, według norm przepisanych., Uzasadniając istnienie po swojej stronie interesu prawnego we wniesieniu skargi skarżąca...
, że zaskarżona uchwała oddziałuje na nią bezpośrednio i indywidualnie, wobec czego ma ona interes prawny w jej zaskarżeniu., Prezydent Miasta Rzeszowa, reprezentujący Radę Miasta...

II GSK 3381/17 - Wyrok NSA z 2021-11-18

wniósł o oddalenie wniosku. Podniósł, że wnioskodawcy nie posiadają interesu prawnego w złożeniu wniosku o unieważnienie spornego patentu. Ponadto wskazał, że postawione...
uznając, że wnioskodawcy nie posiadają interesu prawnego w domaganiu się unieważnienia patentu na sporny wynalazek., Następnie wnioskodawcy złożyli wniosek o ponowne...

VI SA/Wa 704/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-07-12

że uprawniony ze znaku nie podjął ich używania. Skarżąca, uzasadniając swój interes prawny w domaganiu się wygaśnięcia przedmiotowych znaków towarowych, wskazywała...
stwierdził, iż brak jest podstaw do wygaszenia prawa ochronnego na sporne znaki, a ponadto podniósł, że nie można wywodzić interesu prawnego, opierając go na podobieństwie...

II OSK 1226/14 - Wyrok NSA z 2016-01-19

, bezspornym jest, że ma interes prawny w zaskarżeniu tej uchwały, gdyż w sposób realny ograniczone jej prawo własności. Wójt Gminy Dygowo postanowieniem z dnia [...] kwietnia...
(Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.). Stosownie do tego przepisu, każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ...

II OSK 1747/15 - Wyrok NSA z 2017-03-22

wstępu i wypoczynku osobom przebywającym z psami, narusza obywatelski interes prawny skarżących. Zakaz ten naruszający wolności i obywatelskie swobody jest unormowaniem...
wezwanie za bezzasadne została doręczona skarżącym jako przedstawicielom tej społeczności. Wniosek o oddalenie skargi uzasadniono tym, że skarżący nie mają interesu prawnego...

II SA/Kr 265/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-09-08

wykluczenie zabudowy, co spowodowało naruszenie interesu prawnego skarżącego., Skarżący w kwestii naruszenia procedury uchwalania kwestionowanej uchwały sformułował następujące...
wniosła o jej oddalenie z powodu niewykazania przez skarżącego naruszenia jego interesu prawnego ewentualnie o jej oddalenie wobec bezzasadności skargi., Co do zarzutów...

II OSK 1388/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-30

jest możliwości prawnych uchylenia uchwały z uwagi na brak po jego stronie interesu prawnego. Skarżący podniósł, że w następstwie uchwalenia ww. uchwały nastąpiło ograniczenie...
przez zaskarżoną uchwałę jego interesu prawnego w rozumieniu art. 101 § 1 ustawy o samorządzie gminnym. W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżący wskazał, że jego interes prawny...

VI SA/Wa 644/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-31

za wygasłe prawo ochronne na znak towarowy ZBÓJNICKIE K nr [...], ważne od dnia [...].07.1994 r.'. Swój interes prawny wnioskodawca wywodzi z okoliczności dokonania zgłoszenia...
r., wniósł o umorzenie przedmiotowego postępowania z uwagi na brak interesu prawnego po stronie wnioskodawcy, alternatywnie, o oddalenie przedmiotowego wniosku; odnośnie...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100