Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SO/Wa 39/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-08

z wniosku W. M. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie Sądowi skargi W. M. wraz z odpowiedzią na skargę i aktami...
administracyjnymi postanawia: - wymierzyć Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywnę w wysokości 1000 (tysiąc) złotych. Skarżąca - W. M. złożyła do Wojewódzkiego Sądu...

IV SA/Wa 1929/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-29

w W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...]maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania oddala...
Dróg Wojewódzkich w W., Postanowieniem z dnia [...] marca 2012 roku, nr [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził uchybienie terminu do wniesienia...

IV SA/Wa 1984/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-14

Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę Generalny Dyrektor Ochrony...
w S. ustalił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację ww przedsięwzięcia., Odwołanie od powyższej decyzji wniósł do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska K. B...

IV SA/Wa 1509/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-16

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza...
od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego Stowarzyszenia [...] z siedzibą w [...] kwotę 680 (sześćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów...

IV SA/Wa 754/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-17

Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia - oddala skargę - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...
: [...])., W uzasadnieniu postanowienia Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wskazał, że Wójt Gminy S. wnioskiem z dnia [...] września 2009 r. (znak: [...]) zwrócił...

IV SO/Wa 75/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-14

z wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi z dnia 13 września 2013 r...
. postanawia 1. wymierzyć Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywnę w wysokości 200 (dwieście) złotych, 2. zasądzić od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz...

IV SO/Wa 18/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-06

niejawnym sprawy z wniosku R. M. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska na podstawie art. 55 § 1 - Prawo o postępowaniu przed sądami...
administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia postanawia: - wymierzyć Generalnemu...

IV SO/Wa 3/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-29

z wniosku M. S. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę postanawia...
I. wymierzyć Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywnę w kwocie 500 (pięćset) złotych, II. zasądzić od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz M. S. kwotę 100...

IV SA/Wa 1254/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-12

niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie środowiskowych...
Administracyjnego w Warszawie skargi na:, 1. decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie środowiskowych...

IV SA/Wa 1254/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-12

niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...] w [...] w likwidacji na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2016 r. znak...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na:, 1. decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100