Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Gd 236/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-22

Odwoławczego z dnia 29 grudnia 2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy z dnia 3...
', 'Skarżąca') wystąpiła do Wójta Gminy (dalej: 'Wójt', 'organ pierwszej instancji') o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...

III SA/Kr 590/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-08-19

Odwoławczego z dnia 22 lutego 2021 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję w zakresie początkowej daty...
przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, tj. 'od 01 lutego 2021r.', II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącej D. Z. kwotę 480 (słownie...

II SA/Sz 112/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-07-29

. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
', o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad synem M. W.., Decyzją z dnia [...] października 2020 r. nr [...] organ I odmówił wnioskodawczyni przyznania...

II SA/Op 550/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-02-08

[...], nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję. Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu...
: OPS), działającego z upoważnienia Burmistrza P., z dnia [...], nr [...], o odmowie przyznania skarżącej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, oraz przyznano skarżącej prawo...

II SA/Op 315/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-09-16

lutego 2021 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium...
skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wnioskowanego na matkę., Zaskarżona decyzja wydana została w następującym...

II SA/Op 145/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-08-04

r., nr SKO.40.90.2022.śr w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu...
skarżącemu świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wnioskowanego na żonę, oraz orzeczono o odmowie przyznania...

I OSK 535/11 - Wyrok NSA z 2011-07-28

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia [...] września 2010 r. znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd...
z dnia [...] września 2010 r. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył następujące okoliczności:, Prezydent...

II SA/Gl 940/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-17

z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta C. z dnia [...] r...
. nr [...]. Pismem z dnia 24 lutego 2020 r., H. P. (dalej strona, skarżąca) wystąpiła z wnioskiem o przyznanie jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w tytułu rezygnacji...

II SA/Go 221/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-08-12

Odwoławczego z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
roku, którą utrzymano w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia [...] stycznia 2020 roku w przedmiocie odmowy przyznania w/w skarżącemu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego...

I OSK 729/21 - Wyrok NSA z 2021-10-28

Odwoławczego we Wrocławiu z dnia [...] marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
z dnia [...] marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100