Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bd 884/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-16

w [...] z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta [...] z dnia...
sądowego. Decyzją z [...] marca 2021 r., nr [...], Burmistrz L. odmówił D. S. (skarżącej) przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu sprawowania opieki...

IV SA/Wr 337/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-10-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję...
pielęgnacyjnego na rzecz córki W. W. (dalej jako córka strony)., W decyzji pierwszoinstancyjnej odmowę przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uzasadniono tym, że strona...

II SA/Rz 1077/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-28

[...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Burmistrza Miasta z dnia...
2021 r. nr [...], wydaną w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Wydanie decyzji poprzedzało postępowanie administracyjne o następującym przebiegu...

II SA/Bd 383/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-08-09

[...] lutego 2022 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy O. z dnia [...] grudnia 2021 r...
., znak: [...], Wójt Gminy O. odmówił ani K. K. (dalej określana jako Skarżąca) przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...

II SA/Rz 1274/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-09-15

[...] czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Prezydenta Miasta z dnia [...] maja 2021...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego., Decyzją z [...] maja 2021 r. nr [...] Prezydenta Miasta [...], dalej 'Prezydent', odmówił...

II SA/Rz 171/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-03

[...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Wójta Gminy z dnia [...] października...
. H. ( dalej: 'skarżąca') świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad małżonkiem., W podstawie prawnej decyzji powołano art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca...

II SA/Op 127/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-05-14

Odwoławczego w Opolu z dnia 22 lutego 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
do świadczenia pielęgnacyjnego w celu sprawowania opieki nad żoną E. M., Wniesienie skargi nastąpiło w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:, Wnioskiem...

III SA/Kr 1501/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-10

[...] w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego skargę oddala. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 23 sierpnia 2021 r. znak [...], wydaną...
po rozpatrzeniu odwołania skarżącego L. T. od decyzji Burmistrza z dnia [...] 2021 r. nr [...] odmawiającej przyznania L. T. świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką...

II SA/Bd 1060/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-07

Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z [...] czerwca 2021 r. znak: [...], Samorządowe Kolegium...
W. z dnia [...] kwietnia 2021 r. nr [...] znak [...], na mocy której w stosunku do E. W.:, 1) uznano wypłacone świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...

IV SA/Po 529/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-16

[...] marca 2021 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy K...
. U. z 2017 r. poz. 1466) odmówił G. R. przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100