Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Op 771/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-02-13

. o świadczeniach rodzinnych stwierdził, że wypłacone przez organ właściwy świadczenie rodzinne w przypadku wyjazdu członka rodziny do państwa, w którym mają zastosowanie...
decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, organ właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów...

II SA/Łd 358/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-03

czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. nr 105, poz. 881 ze zm.), pkt 2 decyzji nr H1 z dnia 12 czerwca 2009r...
2006r. Burmistrz Gminy Ż., zgodnie z wnioskiem z dnia 23 sierpnia 2006r., przyznał A.K. świadczenia rodzinne na dzieci P.T. i J.K.. A.K. pobierała przyznane jej świadczenia...

II SA/Lu 145/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-04-17

świadczenia rodzinne wypłacone B. R. uznano za nienależnie pobrane, gdyż Irlandia była państwem pierwszeństwa do wypłaty świadczeń rodzinnych. Powyższe rozstrzygniecie...
wynika z art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. zgodnie z którym za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się świadczenia rodzinne wypłacone...

II SA/Rz 4/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-02-20

r. nr [...]., Następnie decyzją z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] organ I instancji ustalił, że świadczenia rodzinne pobrane przez skarżącą w okresie od 1...
. nr [...] organ I instancji ustalił, że świadczenia rodzinne pobrane przez skarżącą w okresie od 1 października 2006 r. do 31 sierpnia 2008 r. w łącznej wysokości 10.197 zł...

IV SA/Gl 1000/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-28

października 2011 r. w łącznej wysokości 2476,00 zł za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz zobowiązał do ich zwrotu w terminie 30 dni od dnia, gdy decyzja stanie...
UE oraz EOG. Zaznaczył, że decyzją Prezydenta Miasta T. z dnia [...] r. Nr [...] M.N. otrzymała świadczenia rodzinne na dziecko J.W. na okres zasiłkowy 2010/2011...

IV SA/Gl 621/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-07

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. zaskarżoną decyzją z dnia...
. nr [...] wypłacony w okresie od dnia 1 października 2008 r. do dnia 28 lutego 2009 r. w łącznej wysokości 765 zł za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne i żądającej zwrotu...

II SA/Rz 804/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-02-02

przyznawania świadczeń rodzinnych na wskazany wyżej okres zasiłkowy, Kierownik GOPS w [...] decyzją z dnia [...] września 2015 r. uznał świadczenie rodzinne wypłacone od 1...
. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zmianami, dalej 'u.ś.r.') za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się świadczenia rodzinne...

II SA/Gl 591/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-19

z dodatkami wypłacone skarżącej w okresie od 1 grudnia 2008 roku do 31 października 2009 roku w łącznej wysokości 3.016,00 zł za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne;, 3...
rodzinnego wraz z dodatkami) w okresie od 1 września 2008 roku do 31 października 2009 roku. Jednakże skarżącej zostały wypłacone świadczenia rodzinne na podstawie wskazanej...

IV SA/Gl 595/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-24

[...] nr [...] przyznano na stronie, na jej wniosek, świadczenia rodzinne na rzecz J. F. z. W dniu 29 października 2015 r. strona złożyła wniosek o ustalenie prawa...
drugoinstancyjny wskazał, że zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu...

II SA/Po 91/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-07-23

Społecznej z dnia 02.06.2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881 ze zm. - dalej rozporządzenie z 02.06.2005...
r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne) zobowiązał skarżącą do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - za okresy od lutego do końca...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100