Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ke 45/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-03-10

właściwą w sprawach świadczeń rodzinnych, dotyczące R. A., której przyznano świadczenia rodzinne na dzieci w Wielkiej Brytanii., Po przeprowadzeniu postępowania Marszałek...
do świadczeń rodzinnych przewidzianych przez ustawodawstwo tego państwa. Świadczenia rodzinne przysługują pracownikowi w państwie członkowskim, w którym wykonuje pracę najemną...

II SA/Op 771/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-02-13

. o świadczeniach rodzinnych stwierdził, że wypłacone przez organ właściwy świadczenie rodzinne w przypadku wyjazdu członka rodziny do państwa, w którym mają zastosowanie...
decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, organ właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów...

II SA/Łd 358/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-03

czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. nr 105, poz. 881 ze zm.), pkt 2 decyzji nr H1 z dnia 12 czerwca 2009r...
2006r. Burmistrz Gminy Ż., zgodnie z wnioskiem z dnia 23 sierpnia 2006r., przyznał A.K. świadczenia rodzinne na dzieci P.T. i J.K.. A.K. pobierała przyznane jej świadczenia...

II SA/Lu 145/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-04-17

świadczenia rodzinne wypłacone B. R. uznano za nienależnie pobrane, gdyż Irlandia była państwem pierwszeństwa do wypłaty świadczeń rodzinnych. Powyższe rozstrzygniecie...
wynika z art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. zgodnie z którym za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się świadczenia rodzinne wypłacone...

II SA/Rz 4/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-02-20

r. nr [...]., Następnie decyzją z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] organ I instancji ustalił, że świadczenia rodzinne pobrane przez skarżącą w okresie od 1...
. nr [...] organ I instancji ustalił, że świadczenia rodzinne pobrane przez skarżącą w okresie od 1 października 2006 r. do 31 sierpnia 2008 r. w łącznej wysokości 10.197 zł...

IV SA/Gl 1000/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-28

października 2011 r. w łącznej wysokości 2476,00 zł za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz zobowiązał do ich zwrotu w terminie 30 dni od dnia, gdy decyzja stanie...
UE oraz EOG. Zaznaczył, że decyzją Prezydenta Miasta T. z dnia [...] r. Nr [...] M.N. otrzymała świadczenia rodzinne na dziecko J.W. na okres zasiłkowy 2010/2011...

I SA/Wa 959/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-03

mu żadne świadczenia rodzinne., Rozpoznając sprawę Minister wskazał, że stosownie do przepisów art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz...
mają otrzymywać świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym...

I SA/Wa 958/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-03

świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej...
o świadczeniach rodzinnych osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne jest obowiązana do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa...

I SA/Wa 957/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-03

., że zasiłek rodzinny wraz z dodatkami w kwocie 1472 zł, wypłacony W. P. w okresie od 1 maja 2015 r. do 31 października 2015 r. jest świadczeniem nienależnie pobranym i podlega...
r. do 31 października 2015 r., Od decyzji Wojewody odwołanie złożył W. P. wskazując, że z Niemiec nie przysługują panu żadne świadczenia rodzinne., Rozpoznając sprawę...

IV SA/Gl 621/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-07

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. zaskarżoną decyzją z dnia...
. nr [...] wypłacony w okresie od dnia 1 października 2008 r. do dnia 28 lutego 2009 r. w łącznej wysokości 765 zł za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne i żądającej zwrotu...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100