Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wa 607/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-13

[...] z dnia [...] czerwca 2016r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunt położony w obrębie [...], oznaczony jako działka...
mienie gromadzkie. W dniu 19 maja 2016r. skarżący złożył wniosek o zawieszenie postępowania w przedmiotowej sprawie, uzasadniając tym, że toczy się postępowanie sądowe...

VI SA/Wa 1890/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-10

Polskiej (dalej 'Organ'), którym odmówiono zawieszenia postępowania w sprawie unieważnienia patentu na wynalazek nr [...]., W uzasadnieniu skargi, dowodząc...
zawieszenia postępowania o unieważnienie patentu, tj. postępowania spornego według przepisów tytułu VII p.w.p., skarga do sądu administracyjnego przysługuje., Nadto...

III SA/Wr 769/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-17

[...] czerwca 2017 r. ([...]) o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego., Prezydent W., będący jednocześnie wierzycielem i organem egzekucyjnym, wystawił na zobowiązaną tytuły...
po otrzymaniu zarzutu nie wystąpi z uzasadnionym wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego. Nie ulega wątpliwości, że zawieszenie postępowania egzekucyjnego...

II SA/Kr 882/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-23

. Skarżący wskazywali , że zgodnie z art. 97 § 2 k.p.a., w przypadku ustąpienia przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie...
postępowanie z urzędu lub na żądanie strony. W celu ustalenia braku przyczyn uzasadniających dalsze zawieszenie postępowania organ powinien przeprowadzić stosowne...

III SA/Łd 671/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-11

i 149. W tym samym dniu złożył jednocześnie wniosek o zawieszenie postępowania z uwagi na toczące się postępowanie w sprawie działu spadku. Z. W. wyraziła zgodę...
na zawieszenie postępowania., W dniu 17 listopada 2009 roku Kierownik Biura Powiatowego w S. postanowieniem nr [...] zawiesił postępowanie w sprawie przyznania płatności z tytułu...

III SA/Wa 2306/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-19

Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę Z akt sprawy wynika, iż Naczelnik...
lutego 2014 r. wystąpił o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, wskazując, iż czeka na wyznaczenie pełnomocnika z urzędu do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA...

II SA/Ol 1113/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-09

. O. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie odstępstw od projektu budowlanego...
wstępnym, inaczej zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. jest niedopuszczalne. Przyczyną zawieszenia postępowania nie może być okoliczność, którą organ...

VII SA/Wa 764/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-08

Budowlanego z dnia [...] lutego 2015 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego skargę oddala Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego rozbudowy, nadbudowy budynku usługowo - hotelowego '[...]', położonego przy ul. O. w W. - stwierdził niedopuszczalność...

II SA/Gd 380/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-11-09

., Nr [..], odmówił zawieszenia prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie budowy obiektu budowlanego nietrwale związanego z gruntem, o konstrukcji drewnianej, pełniącego...
. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził niedopuszczalność zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania. W uzasadnieniu organ odwoławczy wyjaśnił...

II GSK 292/12 - Wyrok NSA z 2013-05-14

zawieszenia postępowania egzekucyjnego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od A. M. L. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w B.180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem...
. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] czerwca 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego, z następującym uzasadnieniem...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100