Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Łd 724/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-10

. W treści skargi, w pkt. IV, strona skarżąca sformułowała jednocześnie wniosek o zawieszenie postępowania sądowego ze względu na trwające postępowania kasacyjne w podobnych...
sprawach pomiędzy tymi samymi stronami., Do wniosku o zawieszenie postępowania przyłączył się organ - Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. W odpowiedzi na skargę organ wskazał...

III SA/Łd 710/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-10

. W treści skargi, w pkt. IV, strona skarżąca sformułowała jednocześnie wniosek o zawieszenie postępowania sądowego ze względu na trwające postępowania kasacyjne w podobnych...
sprawach pomiędzy tymi samymi stronami., Do wniosku o zawieszenie postępowania przyłączył się organ - Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. W odpowiedzi na skargę organ wskazał...

VII SA/Wa 1090/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-05

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2013 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla...
. W. o zawieszenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...] czerwca 2012 r., nr [...], uchylającej własną decyzję z dnia [...] lipca...

I SA/Gd 1436/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-12-16

2014roku na posiedzeniu niejawnym wniosku stron o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi 'A' sp. z o.o. z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia...
roku, w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc listopad 2011 r., Pismem z dnia 27 listopada 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o zawieszenie postępowania...

II SAB/Bd 75/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-25

. Postanowieniem z dnia [...] Wójt odmówił jednak podjęcia zawieszonego postępowania stwierdzając, że przyczyną zawieszenia postępowania było postępowanie sądowe wszczęte...
postępowania, jak wymaga tego ww. przepis, lecz dopiero po przeszło roku od wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania. Ponad roczna zwłoka w podjęciu czynności, które przepis...

II OSK 1542/18 - Wyrok NSA z 2020-12-09

Budowlanego w Krakowie z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
[...] lipca 2017 r. nr [...], znak: [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego skargę oddalił., Sąd wskazał, że brak jest przesłanek...

I SA/Wa 121/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-08

złożonego wniosku w terminie [...] miesięcy od dnia doręczenia wezwania. W odpowiedzi z dnia [...] maja 2011 r. A. L. wniosła o zawieszenie postępowania z uwagi...
, że jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane (art. 98...

II SA/Kr 307/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-04-21

., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego I. uchyla zaskarżone postanowienie , II. zasądza od Wojewody na rzecz skarżącego kwotę 255...
. z dnia [...].09.2004r., na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w związku z art. 101, art. 103 oraz art. 123 k.p.a. odmówiono zawieszenia postępowania., Orzekając...

III SA/Gl 758/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-03

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie wniosku o zawieszenie postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Dyrektora Izby Celnej...
automaty był G. K. ., Pełnomocnik procesowy I. Z. , pismem z dnia [...] r. złożył wniosek o zawieszenie postępowania w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku...

II OSK 3340/14 - Wyrok NSA z 2016-10-12

na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] września 2013 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Wyrok...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100