Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Rz 1322/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-02-06

w [...] z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Wójta Gminy...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy., Kwestionowana decyzja zapadła w następujących okolicznościach;, Wnioskiem z dnia 7 listopada 2016...

VIII SA/Wa 122/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. [...]z dnia [...] grudnia 2014 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy., Ww...
[...]z siedzibą w J. (dalej: 'skarżący', 'inwestorzy'), złożyli do Wójta Gminy P. (dalej: 'Wójt', 'organ I instancji') wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji...

II SA/Łd 372/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-08-26

Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej A w Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy...
.) - dalej w skrócie 'u.p.z.p.', art. 104 K.p.a., Prezydent Miasta Ł. na wniosek Miasta Ł. - Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu, ustalił warunki zabudowy dla inwestycji...

IV SA/Po 931/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-01

Odwoławczego w P. z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza...
siedem ) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Decyzją z dnia [...] stycznia 2011 r., nr [...] Burmistrz P. po rozpatrzeniu wniosku A. R. odmówił ustalenia warunków zabudowy...

IV SA/Wa 2480/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-15

Odwoławczego w W. z dnia (...) września 2007 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - skargę oddala - Decyzją z dnia (...) grudnia 2006...
i nazewnictwa stosowanych w decyzji, o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),, 3. art. 53 ust. 5 w zw...

II OSK 1638/10 - Wyrok NSA z 2011-11-18

na wniosek Z. K. '[...]' sp. z o.o. warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej...
do decyzji, opisany jako: 'warunki zabudowy oraz wyniki analizy architektoniczne - budowlanej', ponieważ to właśnie te warunki oraz wyniki analizy mają być następstwem...

II SA/Gd 663/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-03-02

ustalenia skarżącej warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym...
i prawnym:, Skarżąca wystąpiła do Burmistrza B. z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni...

II OSK 2263/13 - Wyrok NSA z 2015-04-22

Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji dotyczącej warunków zabudowy dla inwestycji 1...
Trybunalskim z dnia [...] grudnia 2012 r., nr [...], w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji dotyczącej warunków zabudowy dla inwestycji., Wyrok ten został wydany...

IV SA/Wa 2804/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-27

odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta m. W. z dnia [...] o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków...
:, Decyzją z dnia [...] Prezydent m. W. odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami...

II SA/Sz 138/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-08-05

z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] stycznia 2020 r. M. C. zwrócił się do Prezydenta Miasta S. o ustalenie...
warunków zabudowy dla inwestycji mającej polegać na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej przy ul. [...] w S., działka nr [...] z obrębu...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100