Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 107/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-03

., nr [...] w przedmiocie umorzenia postepowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2007 r. p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe...
w W. z dnia [...] listopada 2014 r., w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2007 rok...

I SA/Po 1154/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-19

Skarbowej w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego. oddala skargę Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w [...], działając...
pismami) zarzuty oraz skargę na opisaną powyżej czynność egzekucyjną. Zarówno w zarzutach, jak i w skardze spółka zażądała umorzenia postępowania egzekucyjnego, na podstawie...

II FSK 2168/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-04

fizycznych, umorzył postępowanie sądowe. Podstawą prawną powyższego orzeczenia był art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...
pierwszej instancji z dnia 6 września 2007 r. i umorzono postępowanie w tej sprawie., Dyrektor IS w odpowiedzi na skargę wniósł o umorzenie postępowania wznowieniowego...

III SA/Wa 1565/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-23

umorzyć postępowanie sądowe Skarżący - K. C. wniósł skargę z 14 maja 2008 r. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z [...] marca 2008 r. uchylające w całości...
, na konieczność zajęcia się zadaniami 'bardziej priorytetowymi'. Jednocześnie wniósł o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył...

III SA/Wa 1567/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-23

umorzyć postępowanie sądowe Skarżący - K. C. wniósł skargę z 14 maja 2008 r. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z [...] marca 2008 r. uchylające w całości...
, na konieczność zajęcia się zadaniami 'bardziej priorytetowymi'. Jednocześnie wniósł o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył...

II SA/Lu 621/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-06

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie scalenia gruntów postanawia I. umorzyć postępowanie; II. zwrócić H. S. kwotę 200...
też - na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. - postępowanie należało umorzyć., W związku z cofnięciem skargi należało jednocześnie - na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a....

II SA/Lu 725/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-10-26

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. O. i J. O. decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie...
scalenia gruntów p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie. K. O. i J. O. wnieśli wspólnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję...

II SA/Po 286/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-27

: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie. /-/ T. Świstak UZASDNIENIE, Decyzją z dnia [...] stycznia 2014 r., nr [...] Wojewoda Wielkopolski utrzymał w mocy...
., Wojewoda Wielkopolski w odpowiedzi na skargę wniósł o umorzenie postępowania sądowego informując, iż decyzją z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] uchylił w całości...

II SA/Sz 257/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-04-04

administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Postanowieniem z dnia...
[...] stanowiącej przedmiot własności gminy Miasto [...] oraz umorzyło postępowanie organu pierwszej instancji w tym przedmiocie., Na powyższe postanowienie Kolegium skargę...

III SA/Wr 23/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-03-23

postępowania w sprawie wniosku o zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; II...
2020 r., W odpowiedzi na skargę, organ zawnioskował o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje., Postępowanie...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100