Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 1992/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-11

faktycznego wnioskodawca stwierdził, że uzyskany przez niego przychód korzysta ze zwolnienia podatkowego w ramach tzw. ulgi meldunkowej (spełnienia warunku rocznego stałego...
). W myśl tej ustawy obowiązek meldunkowy polega na zameldowaniu się w miejscu stałego lub czasowego pobytu (art. 4 pkt 1); pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej...

I SA/Wr 1924/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-06

lipca 2013r. organ I instancji został w dniu 3 sierpnia 2009 r. powiadomiony 'o chęci skorzystania z ulgi meldunkowej' (na dowód przedłożono kserokopię ww. pisma z datą...
w związku z obowiązkiem meldunkowym nie muszą, jak wskazuje organ, dowodzić faktycznego miejsca zamieszkania podatnika, to próba poczynienia już w pierwszej kolejności ustaleń...

I SA/Wr 1925/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-06

2013r. organ I instancji został w dniu 3 sierpnia 2009 r. powiadomiony 'o chęci skorzystania z ulgi meldunkowej' (na dowód przedłożono kserokopię ww. pisma z datą wpływu...
nie zmieniła adresu zamieszkania. Jakkolwiek dane adresowe ujawnione w ewidencji ludności w związku z obowiązkiem meldunkowym nie muszą, jak wskazuje organ, dowodzić...

II FSK 1053/15 - Wyrok NSA z 2017-05-17

Administracyjnego, niedopuszczalne zawężenie omawianego zwolnienia. Należy zaakcentować, że będące przedmiotem rozpatrywanej sprawy zwolnienie zastąpiło ulgę meldunkową...
, przy jednoczesnym posiadaniu mieszkania dotychczasowego, uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...

II FSK 1113/18 - Wyrok NSA z 2020-03-12

, poz. 1316 z późn. zm.), wystarczającym warunkiem skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej jest zameldowanie przez podatnika w lokalu lub budynku lokalu stanowiącym przedmiot...
prawa do takiej ulgi (zob. m.in. wyroki NSA z dnia 31 lipca 2019 r. , sygn. akt II FSK 3684/18 i 3685/18; z dnia 3 września 2019 r., sygn. akt II FSK 3474/17; z dnia 19...

III SA/Wa 1480/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-14

w sprawie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Sądowi znane są wszelkie wątpliwości i kontrowersje prawne związane z tzw. ulgą meldunkową. Ze skargi wynika...
, że Skarżąca stała się 'ofiarą' takiej ulgi. Sąd ponownie nie może tego wykluczyć, ale zauważa, że zameldowanie w zbytym mieszkaniu przez 37 lat oraz nieuiszczenie...

I SA/Gd 1619/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-25

, od takiej transakcji podatku, które to naruszenie miało wpływ na wynik sprawy wobec istniejącej w dacie transakcji tzw. 'ulgi meldunkowej', z której strona uprawniona...

I SA/Rz 444/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-08-02

na uwzględnienie., Organ odwoławczy podzielił stanowisko organu I instancji w kwestii braku podstaw do przyjęcia, że ulga meldunkowa określona w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku...

II FSK 1064/12 - Wyrok NSA z 2014-03-27

skorzystania przez skarżącą z tzw. 'ulgi meldunkowej', zauważyć należy, że z art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. jednoznacznie wynika, że zwolnienie, to ma zastosowanie do przychodów...

II FSK 427/12 - Wyrok NSA z 2014-02-26

, że wykładnią przepisu zwalniającego przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości lub prawa wskazanego w 10 ust. 1 pkt 8 lit. a -c u.p.d.o.f., w późniejszym kształcie (tzw. ulgi...
meldunkowej) zajmował się Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów NSA z 2 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FPS 3/11 (publ. ONSAiWSA z 2012 r., nr 4, poz. 61...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100