Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 1630/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-09

roku ją zbyła. W dniu [...] kwietnia 2008 r. wniosła do organu I instancji o zastosowanie tzw. 'ulgi meldunkowej', która prowadziłaby do zwolnienia od podatku. Kwestia prawa...
do wskazanej ulgi została rozstrzygnięta w drodze interpretacji indywidulanej, która zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego została utrzymana w mocy wyrokiem z dnia...

II FSK 256/18 - Wyrok NSA z 2018-09-04

sprawy zwolnienie zastąpiło ulgę meldunkową. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego celem przedmiotowego zwolnienia było wspieranie różnych form budownictwa...
więc jedynie katalog wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe skutkujących zastosowaniem przedmiotowej ulgi., Wątpliwości WSA nie budził fakt, iż skarżący nabył działki w W. i M...

I SA/Łd 801/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-10

chciał przeznaczyć na budowę domu jednorodzinnego korzystając z ulgi mieszkaniowej. Deklarację PIT-39, czyli zeznanie o wysokości uzyskanego dochodu z odpłatnego zbycia...
podlega przejęciu przez spadkobierców., Zdaniem wnioskodawczyni będzie ona miała prawo do ulgi mieszkaniowej przewidzianej w art. 21 ust. 1 p.d.o.f. z tytułu...

I SA/Po 946/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-27

z opodatkowania w postaci tzw. ulgi meldunkowej, jednak warunków tego zwolnienia nie spełnił, bowiem pomimo że faktycznie zamieszkiwał w sprzedanym mieszkaniu przez okres pięciu...
podatkowej jest instytucją mającą charakter nadzwyczajny. Zastosowanie ulgi uzasadnione będzie jedynie w takich przypadkach, które są niezależne od sposobu postępowania...

III SA/Wa 2024/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-25

. 1 pkt 32 u.p.d.o.f. Drugi, to okres obowiązywania ulgi meldunkowej, tj. od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. Trzeci, to ulga aktualnie obowiązująca...
zastosowanie mają przepisy u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. Skarżący nie złożył oświadczenia o korzystaniu z ulgi w związku z zameldowaniem...

I SA/Ol 695/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-11-24

za kwotę 196.000 zł., W odniesieniu do podanego stanu faktycznego wnioskodawca przedstawił następujące pytanie: czy w jego przypadku może skorzystać z 'ulgi meldunkowej...
' i w związku z tym nie płacić podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości?, Według pytającego może on skorzystać ze wspomnianej ulgi pomimo, że nie był zameldowany...

III SA/Wa 3294/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-07

nie zasługiwała na uwzględnienie., W niniejszej sprawie należy najpierw rozstrzygnąć, czy uzależnienie zwolnienia od podatku w ramach tzw. ulgi meldunkowej, o której stanowił art. 21...
. Swoboda regulacyjna Ustawodawcy nakładającego na adresatów norm prawnych pewne obowiązki, a także określającego warunki przywilejów, ulg lub zwolnień w prawie podatkowym...

I SA/Lu 869/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-17

podatnika o wprowadzeniu jej w błąd przez pracownika organu pierwszej instancji co do warunków ulgi meldunkowej. Małżonkowie nie przedłożyli żadnych dowodów na poparcie...
ulgi w spłacie byłoby sprzeczne z zasadą równości podatników podlegających obciążeniom publicznym, nadto byłoby działaniem wbrew interesowi społecznemu., W dniu...

I SA/Lu 870/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-17

o wprowadzeniu jej w błąd przez pracownika organu pierwszej instancji co do warunków ulgi meldunkowej. Małżonkowie nie przedłożyli żadnych dowodów na poparcie swych twierdzeń...
. Natomiast udzielenie ulgi w spłacie byłoby sprzeczne z zasadą równości podatników podlegających obciążeniom publicznym, nadto byłoby działaniem wbrew interesowi...

I SA/Kr 120/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-05

mieszkania na stałe tam od wielu lat zamieszkiwała a zatem zapewne była tam zameldowana przez okres wymagany do skorzystania z ulgi meldunkowej., Tą okoliczność w swych...
. wynika, że sytuacja materialna podatnika jest trudna. W ocenie organu II instancji odmowa udzielenia wnioskowanej ulgi w spłacie nie zmieni sytuacji finansowej podatnika...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100