Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 1337/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-30

., znak: [...], o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu [...] Sp. z o.o. w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] numer...
., W dniu 20 kwietnia 2017 r. [...] Sp. z o.o. w W. wystąpiła do Starosty [...] z wnioskiem o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] numer...

II OSK 1389/16 - Wyrok NSA z 2018-04-12

[...], zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych, polegających na instalacji urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej - infrastruktury telekomunikacyjnej...
na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 2 Prawa budowlanego, gdyż projektowana stacja bazowa narusza ustalenia planu miejscowego., Organ odwoławczy wskazał, że na terenie objętym...

II SA/Ke 59/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-04-19

polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej 18060 T. a _S7, w tym budowie wieży kratowej o wysokości 40m n.p.t., posadowieniu szaf sprzętowych...
planowanej anteny sektorowej projektowanej stacji bazowej, a zatem wskazany plac zabaw dla dzieci znajduje się w obszarze występowania promieniowania elektromagnetycznego ww...

II SA/Gl 1084/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-18

dla 'A' sp. z o.o. w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...], na dachu budynku przy ulicy [...] w G. (działka nr [...] obręb...
. zawiesił postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] Spółce 'A' sp. z o.o....

VII SA/Wa 1490/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-09

projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] o numerze [...] na działce nr ew. [...], obręb [...], gm. [...] - utrzymał...
., nr [...], organ I instancji zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] o numerze [...] na działce nr ew. [...], obr...

II SA/Gd 559/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-02-26

publicznego polegającą na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr [..] w S., obręb [..], gmina S., Wnioskodawcy zarzucili wskazanej decyzji rażące...
takich masztów bardzo dużo w poszczególnych regionach Polski. Maszty te (stacje bazowe) 'obsługują' regiony, w których zostały posadowione, a nie cały kraj lub metropolię...

II SA/Bd 957/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-01-13

dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora [...] na terenie dz. nr ew. [...] , obręb R., gm. D., Postępowanie...
w sprawie prowadzone było na wniosek [...] Spółka z o.o. w W. (inwestor) o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii...

II SA/Kr 1284/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-02

nieostrych i uznaniowych ograniczeń w zakresie warunków lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej na obszarze objętym Uchwałą, powodujących ograniczenie...
za pomocą stacji bazowych wykorzystujących technologię połączeń radiowych, jak również dyskryminuje ją w stosunku do przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne...

II SA/Wr 781/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-03-30

stacji bazowej telefonii komórkowej. oddala skargę. WSA/wyr.1 - sentencja wyroku Decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Prezydent W. stosując przepisy art. 104, art. 145 § 1...
decyzję ostateczną Prezydenta W. z dnia [...] r. Nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą P. Spółce z o.o. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii...

IV SA/Po 313/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-21

obejmującego zadanie pn. przebudowa wieży antenowej stacji bazowej telefonii komórkowej nr [...] T. usytuowanego na działce nr [...] obręb T., jednostka ewidencyjna T...
zadanie pn. przebudowa wieży antenowej stacji bazowej telefonii komórkowej nr [...] T. na działce nr [...] obręb T., jednostka ewidencyjna T.., Przed wydaniem decyzji...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100