Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 1026/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-06

celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej [...] wraz z wewnętrzną linią zasilającą, na działce nr [...] położonej...
. Dla instalacji objętej wnioskiem (stacja bazowa telefonii komórkowej) ze względu na jej położenie i parametry uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

VII SA/Wa 494/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-08

[...]nr [...] z dnia [...] lipca 2018r., znak:[...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej...
. z o. o. z siedzibą w W. - wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...]nr [...] wraz z wewnętrzną linią...

II SA/Wr 117/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-15

Wojewody D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej oddala skargę w całości...
. z [...] (nr [...]), zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą A sp. z o.o. w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, w zakres której wchodzą: wieża...

II SA/Kr 115/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-24

telekomunikacyjnych w technologii mobilnej, m.in. stacji bazowych telefonii komórkowej;, 2/ art. 28 ust. 1 u.p.z.p. w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju poprzez...
, że dopuszczalne jest ustalanie nieostrych i uznaniowych ograniczeń w zakresie warunków lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej na obszarze objętym uchwałą...

II SA/Kr 507/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-23

publicznej służących świadczeniu usług telekomunikacyjnych w technologii mobilnej, m.in. stacji bazowych telefonii komórkowej;, 2/ art. 28 ust. 1 u.p.z.p. w zw. z art. 46 ust...
ich niezastosowanie i w rezultacie uznanie, że dopuszczalne jest ustalanie nieostrych i uznaniowych ograniczeń w zakresie warunków lokalizowania stacji bazowych telefonii...

II SA/Kr 203/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-18

się do zasad lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej służących świadczeniu usług telekomunikacyjnych w technologii mobilnej, m.in. stacji bazowych...
ograniczeń w zakresie warunków lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej na obszarze objętym uchwałą, powodujących ograniczenie możliwości rozwoju sieci...

VI SA/Wa 3090/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-15

relacji: stacja bazowa - stacja ruchoma rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz.U. z 2005...
wynikająca z pkt 1 Załącznika nr 1 rozporządzenia z 8 lutego 2005 r., ale w zakresie relacji: stacja bazowa - stacja bazowa, przy uwzględnieniu § 4 i § 5 ust. 1...

IV SA/Po 79/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-04-26

stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. P. (...) w P. na działce o nr ew.(...) , ark.(...), obręb G., W uzasadnieniu organ I instancji wskazał, że w dniu (...) r...
. do PINB wpłynęło pismo R. R. dotyczące samowolnego montażu bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. P. (...) w P. (dz. nr (...), ark.(...), obręb G.). W dniu...

II OSK 2560/10 - Wyrok NSA z 2012-04-19

. nr 207, poz. 2016 ze zm.), wymierzył Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie karę w wysokości 125 000 zł z tytułu nielegalnego użytkowania stacji bazowej PTC...
z tytułu nielegalnego użytkowania stacji bazowej telefonii komórkowej., W odpowiedzi na skargę Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu wniósł...

II SA/Kr 174/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-07

oraz - co do zasady - możliwość realizacji stacji bazowych telefonii komórkowej w tej jednostce strukturalnej planu., Niezależnie od powyższego Wojewoda wskazał, że rozpatrując...
możliwość realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, organy administracji architektoniczno...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100