Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 657/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-09

na jej rzecz usług doradczych, które związane miały być z negocjacjami dotyczącymi umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 21.01.2005 r. (300.000 zł), strat z tytułu sprzedaży...
kosztów uzyskania przychodów o kwoty związane, jej zdaniem, z przychodem ze sprzedaży w dniu 21.05.2005 r. nieruchomości na rzecz K. oraz argumentacji zawartej w piśmie...

II FSK 1603/17 - Wyrok NSA z 2017-11-22

ze sprzedażą nieruchomości, zdaniem Sądu, nie wystarcza dla uznania, że to nie skarżąca prowadziła tę działalność. Okoliczność umocowania ojca do działania...
nieruchomościami. Nie zmienia tej oceny również udzielenie przez skarżącą rodzicom pożyczek na znaczne kwoty po sprzedaży nieruchomości, skoro skarżąca nie zakwestionowała...

II FSK 714/10 - Wyrok NSA z 2011-10-12

sprzedaży 6 nieruchomości gruntowych niezabudowanych. Uznał, że czynności polegające na zakupie i sprzedaży nieruchomości były dokonywane w celach zarobkowych i były wykonywane...
w ramach działalności gospodarczej. Sprzedaż nieruchomości w 2006 r. była kontynuacją czynności prowadzonych już od 2002 r. Działalność ta była prowadzona...

I OSK 650/08 - Wyrok NSA z 2009-04-27

. Dobrowolne odstąpienie nieruchomości po wezwaniu do zbycia za określoną cenę w drodze umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego ma charakter czynności...
rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. Zatem roszczenia związane z brakiem ustalenia w umowie sprzedaży ceny i w konsekwencji nieuiszczenia zapłaty za nieruchomości...

I SA/Łd 173/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-06-14

działek, informacja o możliwych do uzyskania warunkach zabudowy, zgłoszenie zamiaru sprzedaży działek do biura obrotu nieruchomościami, noszą znamiona działalności...
sprzedaży wydzielonych działek pośrednikowi w obrocie nieruchomościami., Organ podatkowy stwierdził, że powyższe okoliczności wskazują jednoznacznie, że strona sprzedając...

III SA/Wa 1736/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-27

r. do listopada 2009 r., Do ustaleń postępowania organ pierwszej instancji przyjął także okoliczności związane ze sprzedażą nieruchomości przez Państwa S. w 2004 r...
. na kwotę 650.000 zł., W trakcie kontroli ustalono, iż w latach 2006 - 2008 skarżąca wraz z małżonkiem na zasadach ustroju wspólności ustawowej dokonał sprzedaży nieruchomości...

I SA/Go 187/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2005-08-11

'SM'. Sprzedaż rozłożono w czasie, tj. dokonano w dwóch etapach na podstawie następujących umów:, - l etap - 'umowa kupna przedsiębiorstwa z wyłączeniem nieruchomości...
nieruchomości',, - II etap - umowa sprzedaży nieruchomości - akt notarialny repertorium A, [...] z dnia [...].04.2002 r., Sprzedaż przedsiębiorstwa nie mogła nastąpić...

III SA/Wa 771/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-28

z tytułu odpłatnego zbycia lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oddala skargę D.K. (dalej 'Skarżąca') na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego...
ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych oraz innych rzeczy w warunkach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie...

I SA/Sz 131/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-07-18

[...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży nieruchomości gruntowej o d d a l a skargę Naczelnik Pierwszego...
[...] od przychodu uzyskanego ze sprzedaży w dniu 5 marca 2001 r. ½ udziału w nieruchomościach gruntowych, stanowiących działki Nr [...] o pow. 22.624 m2 oraz Nr [...] o pow. 19.159 m2...

II FSK 2336/11 - Wyrok NSA z 2013-07-24

jako strona, w przedmiocie zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości. Jako podstawę prawną wyroku Sąd wskazał art...
sierpnia 2010 r., określił stronie zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 31.487,00 zł. Strona w dniu...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100