Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

IV SA/Wa 592/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-03

, a resztę podzieliła między dzieci. Skarżąca podniosła nadto, iż przy sprzedaży działek nie była informowana o 'rencie planistycznej', a sama opłata została na nią nałożona...
i art. 32 Konstytucji RP. Trybunał nie orzekał zatem - jak twierdzi skarżąca - o niezgodności z Konstytucją RP instytucji tzw. renty planistycznej. Powołany wyrok...

II OSK 1244/06 - Wyrok NSA z 2007-09-25

podał, że sam fakt uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest wystarczającą przesłanką do orzekania o pobraniu renty planistycznej. Niezbędną...
-Wilanów z dnia 25 maja 1999 r., zgodnie z którym renta planistyczna będzie ulegała zmniejszeniu proporcjonalnie do wielkości terenu przekazanego nieodpłatnie Gminie na cele...

II SA/Kr 631/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-10-30

.. Wzrost wartości nieruchomości stanowiącej działkę [...] w M. o powierzchni 8100 m2 wyniósł [...] zł, co przy zastosowaniu stawki renty planistycznej w wysokości 20...
ochronną o symbolu 8a, 8b, która nie występuje na w/w działce., Dodatkowo kolegium wskazało, że w sprawie ustalania renty planistycznej ustawodawca najważniejsze...

II SA/Kr 1521/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-07

do wydania decyzji odnoszących się do ustalenia renty planistycznej. Podniesiono m.in., że organ przyjął za podstawę ustalenia opłaty planistycznej operat, który właściwie...
. Jedynym zatem środkiem dowodowym w postępowaniu o ustalenie tzw. renty planistycznej jest opinia o wzroście wartości nieruchomości sporządzona przez osobę posiadającą...

II SA/Gl 764/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-10

. Z tego względu renta planistyczna została też ustalona przez organ pierwszej instancji w prawidłowej wartości, Niezadowolona z powyższego rozstrzygnięcia A. K. - L. złożyła skargę...
jest odpowiedź na pytanie czy na gruncie Ordynacji podatkowej istnieją w stanie faktycznym niniejszej sprawy podstawy do obciążenia rentą planistyczną skarżącej...

II SA/Bk 492/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-12-30

w tym', tiret 5 - jako zapisów najbardziej niezrozumiale naruszających interes prawny skarżącego; §19 pkt 18 - przez ustalenie stawki procentowej renty planistycznej w sytuacji...
ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 140 Kodeksu cywilnego przez przekroczenie władztwa planistycznego polegające na:, a) zbyt daleko idącym...

II SA/Wr 759/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-01-30

wykładnia przepisu art. 36 ust. 4 u.p.z.p. wprowadzi do wniosku, że stawka renty planistycznej musi mieścić się w przedziale 0% do 30%, przy czym można dopuścić ewentualny brak...
nieruchomości objętych planem, np. grunty pod wodami płynącymi, stojącymi., Zdaniem organu nadzoru sytuacja nieokreślenia renty planistycznej dla niektórych obszarów objętych...

II SA/Kr 1314/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-05-12

procentowej renty planistycznej w wysokości 0% czyniłoby bezprzedmiotowym zapis ustawy mówiący o obowiązku decyzyjnego ustalenia renty planistycznej w razie powstania...
obowiązku uiszczenia renty planistycznej w razie zaistnienia przesłanek ustawowych (por. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 30 marca 2006 r., II SA/Bk 100/06, LEX nr 194598...

II SA/Gd 640/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-14

), ustaliła stawkę procentową opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzw. renty planistycznej, na 30% wzrostu wartości...
, co przy zastosowaniu stawki renty planistycznej w wysokości 30% daje kwotę opłaty w wysokości 21.000 zł., W odwołaniu od powyższej decyzji J. R. wniosła o uchylenie...

II SA/Gl 616/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-10

. W uzasadnieniu Spółka wskazała na dowolność działania organu i niedopuszczalność ustalenia stawki 0%, służącej naliczeniu tzw. renty planistycznej, a nadto na godzące w zasady...
pobrania jednorazowej opłaty w razie zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia wejścia uchwały w życie. Tym samym ustalenie stawki zerowej renty planistycznej...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100