Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 12/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-20

uczestnikiem mechanizmu wystawiania 'pustych faktur'. W uzasadnieniu zarzutu naruszenia art. 120, art. 122, art. 123, art. 180 i art. 187 oraz art. 199 § 3 O.p. wskazała...
, iż Prezes Spółki D. J. D. w dokonanych przesłuchaniach oświadczył, iż firma D.:, - została zarejestrowana wyłącznie w celu wystawiania 'pustych faktur', - nigdy...

I SA/Kr 198/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-06

prowadząc legalną działalność wystawiała jednocześnie puste faktury w celu zbilansowania otrzymywanych fikcyjnych faktur zakupowych. Podpisywane były przez niego...
pustych faktur VAT. Okoliczności te potwierdził T. K., który zeznał, że nie zna takiego podmiotu jak D.-F., a jego nazw nic mu nie mówi. Podobnie, A. K. i G. G. zeznali...

I SA/Po 771/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-12-09

podatkowej utrzymał sporną decyzję w mocy. W uzasadnieniu wskazano, że w zebranym materiale dowodowym zasadnicze znaczenie miał fakt, iż sprawa wystawiania 'pustych' faktur...
również okoliczności, w jakich odbywało się wystawianie 'pustych' faktur, sposób ich doręczania oraz metody ustalania wysokości 'prowizji' dla niego z tego tytułu. Wyjaśnił...

II FSK 941/17 - Wyrok NSA z 2019-02-27

przesłuchań prowadzonych w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w L., A.C. i M.U. przyznali się do wystawiania i przyjmowania 'pustych faktur' VAT. Sąd Okręgowy...
. M.U. również na wcześniejszym etapie obrotu, działając w imieniu F.H.U. J., wystawiał puste faktury VAT na rzecz spółki I., natomiast na jego zamówienie fikcyjne faktury dla F.H.U. J. wystawiał...

I FSK 2348/18 - Wyrok NSA z 2021-11-24

, a tego, jaki charakter mają faktury wystawione na (...) Sp. z o.o. (czy są to faktury 'puste' sensu stricto, czy też odzwierciedlają one rzeczywisty obrót gospodarczy...
skarbową ustalony wadliwie (bezpodstawnie uznano, że są to faktury 'puste' sensu stricto)'., Wbrew twierdzeniom autora skargi kasacyjnej, Sąd pierwszej instancji...

I SA/Sz 886/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-12-15

sprzedaży za 2009 r. oraz sporządzonego rozliczenia [...] stali, aluminium puszki oraz akumulatorów stwierdził, że Strona w 2009 r. wystawiła 'puste faktury', (lub w części...
'puste faktury ') dotyczące sprzedaży [...] dla wskazanych kontrahentów, z których podatek w części nieodzwierciedlającej rzeczywistych zdarzeń gospodarczych podlega zapłacie...

V SA/Wa 234/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-21

'pustych' faktur VAT, od którego nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości. W ocenie organu powyższe ustalenia wynikały z dowodów zgromadzonych w postępowaniu...
do wprowadzania do obrotu 'pustych' faktur., Z pisma Naczelnika Urzędu Celnego II w Warszawie z dnia ..07.2010r. wynika, że ... nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku...

I SA/Wr 1184/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-11

o VAT kwota do zapłaty podatku należnego wynikającego z wystawionych przez skarżącego pustych faktur, wynosiła łącznie 67.760 zł., W postępowaniu odwoławczym, Dyrektor Izby...
. Prowadzący przedsiębiorstwo B. wyjaśnił, że przyjęcie od skarżącego pustych faktur, miało na celu jedynie fikcyjne zwiększenie kosztów uzyskania przychodu., O fikcyjności...

I SA/Po 240/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-05-22

materiału dowodowego organ I instancji uznał, że MC w ramach firmy B a następnie w ramach firmy C sp. z o. o. wystawiał za wynagrodzeniem 'puste' faktury sprzedaży oleju...
napędowego, tzn. bez wydania towaru. Nie dokonywał zakupów produktów ropopochodnych ani oleju napędowego. W procederze sprzedaży pustych faktur pomagał mu M K...

I SA/Gd 436/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-04-02

' - nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji handlowych i stanowiły tzw. 'puste faktury'. W związku z tym organ uznał, że wobec niedokonania czynności opodatkowanych...
oraz WSA w Szczecinie z dnia 6 października 2011 r., sygn. akt I SA/Sz 550/11). Wskazany przepis znajduje zastosowanie do wszystkich tzw. 'pustych faktur...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100