Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I FSK 1154/18 - Wyrok NSA z 2018-09-21

Kontrahenta wystawiał 'puste faktury' dokumentujące sprzedaż artykułów budowlanych, w tym dla firmy skarżącego., 7. Sąd zaaprobował wnioski organów, że zgromadzone dowody...
tzw. 'puste faktury', wykluczył tym samym możliwość pozostawania skarżącego w dobrej wierze przez mylne przekonanie, iż nabywa towary od Kontrahenta podczas gdy faktycznym...

I SA/Bd 1005/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-04-03

żadnej transakcji. Zatem norma prawna ustanowiona w tym przepisie obliguje skarżącego do zapłaty podatku wykazanego w tak zwanych 'pustych fakturach'., 4. W skardze...
związanego z wystawieniem i wprowadzeniem do obrotu tzw. pustych faktur VAT, m.in. na rzecz firmy skarżącego. W decyzjach tych organ wykazał, że [...] nie prowadził faktycznie...

I SA/Gd 834/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-05

te same osoby, które brały udział w działaniach zorganizowanej grupy zajmującej się procederem wystawiania tzw. 'pustych faktur'. Osobą, która wg zeznań świadków kierowała...
decyzji odnośnie m.in. 'E' oraz 'B'. W decyzjach tych stwierdzono pozorowanie działalności gospodarczej i wystawianie dużej ilości tzw. 'pustych faktur kosztowych...

I SA/Bd 724/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-03-06

fakturami sensu stricto, czy też z pustymi fakturami, którym towarzyszy realna transakcja, ale z udziałem innego podmiotu niż wystawca tej faktury, czy też doszło...
w charakterze świadka M. G. wynika jednoznacznie, że ww. wystawiał puste faktury. Potwierdzenie tego znajduje odzwierciedlenie w postanowieniu Prokuratora Prokuratury...

I FSK 1570/16 - Wyrok NSA z 2018-06-14

uprawdopodobnione zostało podejrzenie, że Skarżący brał udział w procederze obrotu 'pustymi fakturami'. Sąd pierwszej instancji uznał, że sytuacja taka mieści...
określiły przybliżoną wysokość zobowiązania pomimo, iż strona przedłożyła dokumenty (faktury zakupowe i sprzedażowe) świadczące o tym, że nie doszło do obrotu pustymi fakturami...

III SA/Wa 1996/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-20

działalności gospodarczej, natomiast zajmowały się wystawianiem tzw. 'pustych faktur' na rzecz różnych podmiotów, a działalność tych firm była działalnością fikcyjną. A. G...
postępowaniu karnym. Potwierdzili to w zeznaniach p. G., p. P., bowiem to na komputerze będącym w ich dyspozycji wystawiane były puste faktury z G. i E.. W zeznaniach...

I SA/Łd 898/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-05

, co skutkowało opodatkowaniem obrotu pustymi fakturami, które to czynności, jako nie mogące być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, podlegają wyłączeniu od opodatkowania...
jego niezastosowanie do ustalonego w sprawie stanu faktycznego., Skarżąca wskazała, iż z ustaleń organów podatkowych wynika, że uczestniczyła ona w obrocie pustymi fakturami...

I SA/Łd 9/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-04-11

wystawiały w 2001 r. faktury VAT sprzedaży koncentratów owocowych i moszczu, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji, tj. tzw. 'puste faktury', firma handlowa D...
była pierwszym ogniwem wystawiającym 'puste' faktury VAT. Drugie ogniwo w wystawianiu przedmiotowych faktur stanowiła firma B, która była z kolei wystawcą pustych faktur VAT...

I SA/Po 647/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-01-07

w 'pustych' fakturach. Firmy te nie dokonywały ponadto rozliczeń z budżetem w zakresie podatku od towarów i usług., Wobec tego, skoro spółka [A] otrzymywała faktury VAT...
jakościowych. J. K. w zeznaniu stwierdził, że wystawiał 'puste' faktury nie odzwierciedlające faktycznej sprzedaży paliw, ponadto nie posiadał magazynów, zbiorników na paliwa...

II FSK 173/11 - Wyrok NSA z 2011-10-18

. (dotyczy lat 1999 i 2000)., Kontrola podatkowa przeprowadzona w spółce cywilnej 'H.' wykazała, że w latach: 1999 - 2002 spółka ta sprzedawała 'puste faktury'. Organ pierwszej...
pustych faktur wskazał Z.O., który przesłuchany również w charakterze podejrzanego przyznał, że współuczestniczył w tym procederze, a jego rolą było min. pozyskiwanie...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100