Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Go 497/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-09

budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego. Podatkowi podlegają jedynie fundamenty, na których posadowione zostały urządzenia stacji redukcyjno-pomiarowych gazu...
ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.)- zwaną dalej: Prawo budowlane., Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2013r...

I SA/Go 526/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-05

redukcyjno-pomiarowych nie stanowią obiektów budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego. Podatkowi podlegają jedynie fundamenty, na których posadowione zostały urządzenia stacji...
o podatkach i opłatach lokalnych oraz art.3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.)- zwaną dalej: Prawo budowlane...

II SA/Op 394/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-11-22

zgłoszenia inwestor wskazał w zgłoszeniu przepisy art. 30 ust. 1 pkt 3c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2003r., Nr 80, poz. 718 z późn. zm...
oraz oświadczenie inwestora o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także wskazano, iż roboty polegać będą na zamontowaniu anten wraz z urządzeniami wsporczymi...

II OSK 967/12 - Wyrok NSA z 2013-09-17

, decyzją z dnia [...] maja 2010 r., nr [...]., na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 61 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
wykonawczy do ustawy - Prawo budowlane. Przepis § 9 powołanego rozporządzenia zawiera normy odnoszące się do zasad eksploatacji gazociągu stanowiące, że: dla gazociągów...

II OSK 536/18 - Wyrok NSA z 2020-01-21

budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z póżn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych...
znajdzie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Wskazując na treść art. 6 ust. 1 i 3 ustawy zmieniającej Sąd stwierdził, że w sprawie będzie miał zastosowanie wprowadzony ustawą...

VII SA/Wa 2302/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-04

obowiązków wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem robót polegających na zabudowie tarasu przynależnego...
ustawy Prawo budowlane tj. wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem. Odwołanie od przedmiotowej...

II SA/Gd 416/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-17

sprawy w oparciu o przepisy art. 50 i 51 Prawa budowlanego z 1994 r. w przedmiocie robót budowlanych polegających na budowie przyłączy wodociągowych oraz przyłączy...
w oparciu o tzw. 'skuteczne zgłoszenie' w trybie art. 30 Prawa budowlanego z 1994 r. właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu tj. Staroście (zawiadomienie z 7...

II SA/Kr 651/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-11

. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) orzekł o odstąpieniu od nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych...
, we frontowym budynku przy ul. [...] w K. , ze względu na fakt doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem., W uzasadnieniu organ podał, że prowadził...

II SA/Gd 122/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-05-07

, działając na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) - dalej w skrócie...
jako 'ustawa - Prawo budowlane', wniósł sprzeciw w sprawie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych polegających na adaptacji lokalu na potrzeby sklepu w istniejącym budynku...

II OSK 1504/14 - Wyrok NSA z 2016-02-18

się na art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Ustalił, że T. T. w 2006 r., na działce...
z tym organ, postanowieniem z dnia [...] października 2012 r., nr [...], wydanym na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego, nałożył na inwestora obowiązek przedłożenia...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100