Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 2052/09 - Wyrok NSA z 2011-02-09

Prawa budowlanego, nakazano skarżącym (T. J. i M. J.), w celu doprowadzenia przebudowanego z naruszeniem warunków pozwolenia na budowę budynku zlokalizowanego na działce...
nr [...] w Kruszwicy do stanu zgodnego z prawem i uzyskania pozwolenia na budowę, dostarczenie oceny wykonanych robót budowlanych pod kątem ich zgodności z zatwierdzonym...

II SA/Po 88/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-16

niniejszego postanowienia:, dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 i 4 Prawa budowlanego tj., • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane...
części uzasadnienia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w W. wyjaśnił, iż w świetle art. 29 ust 1 pkt 3 i art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, budowa przydomowej...

II SA/Wr 512/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-02-10

oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) odmówił G., M. i D. Sp. z o.o. z siedzibą w K...
inwestora, iż przedmiotowa sprawa rozpatrzona zostanie w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania prowadzonego w trybie art. 51 Prawa budowlanego, organ...

II OSK 2080/15 - Wyrok NSA z 2017-04-11

decyzję z dnia [...] 2014 r., W odwołaniach M. K. i I. K. zakwestionowały prawo inwestorki do dysponowania nieruchomością na cele budowlane twierdząc, że przedmiotowa...
. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), organ odwoławczy stwierdził, że przedmiotowa inwestycja zgodna jest z ustaleniami ww. planu miejscowego (art. 35 ust...

II OSK 881/05 - Wyrok NSA z 2006-06-07

i ust. 5 ustawy z 7 VII 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.) nakazał inwestorom M. uszczelnić przedmiotowy zbiornik zgodnie ze sztuką...
budowlanym związanym z budynkiem w rozumieniu art. 3 pkt 9 prawa budowlanego i w stosunku do jego samowolnej realizacji nie stosuje się przepisu art. 48 tej ustawy...

II FSK 1010/09 - Wyrok NSA z 2010-10-29

nie mogą być kwalifikowane jako: samodzielne budowle w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 844 ze zm.), instalacje...
lub ich części. W art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. ustawodawca wskazał, że budowla to obiekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej...

II OSK 900/10 - Wyrok NSA z 2011-05-20

nałożonego postanowieniem z dnia [...] marca 2008 r. na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz. U. z 2006 r...
. Decyzją z dnia [...] kwietnia 2008 r. na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane organ stwierdził wykonanie powyższych obowiązków., Warmińsko-Mazurski...

II SA/Po 341/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-18

[...] 2012 r. nr [...] wydanym na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz art. 123 ustawy...
., Mając powyższe na względzie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (dalej: PINB) wyjaśnił, że zgodnie z art. 28 Prawa budowlanego na dokonaną rozbudowę należało...

I SA/Go 526/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-05

redukcyjno-pomiarowych nie stanowią obiektów budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego. Podatkowi podlegają jedynie fundamenty, na których posadowione zostały urządzenia stacji...
o podatkach i opłatach lokalnych oraz art.3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.)- zwaną dalej: Prawo budowlane...

I SA/Go 497/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-09

budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego. Podatkowi podlegają jedynie fundamenty, na których posadowione zostały urządzenia stacji redukcyjno-pomiarowych gazu...
ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.)- zwaną dalej: Prawo budowlane., Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2013r...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100