Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 2593/11 - Wyrok NSA z 2013-07-26

[...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę...
pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia [...] marca 2011 r., Jak wynika...

II SA/Rz 696/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-10-09

administracyjne wszczęte z urzędu w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wybudowanego niezgodnie z pozwoleniem na budowę z dnia [...] marca 1988 r. nr [...]., Wydanie...
, przykryty dachem dwuspadowym, pokryty blachą., Ustalono, że budynek został wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 7 sierpnia 1981 r. zmienionego decyzją z dnia...

VII SA/Wa 1784/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-13

i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr ew. [...] w miejscowości [...]w gminie...
. do S. O. wpłynął wniosek inwestora o wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr ew...

II SA/Lu 763/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-01-26

w toku postępowania wynika, że decyzją ostateczną z [...] lipca 2019 r. Starosta B. udzielił inwestorowi O. S.A. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej...
pozwolenia na budowę, jak i dokonania zgłoszenia., Po rozpoznaniu zażalenia, wskazanym na wstępie postanowieniem z [...] lipca 2021 r., L. WINB utrzymał w mocy...

II OSK 2109/17 - Wyrok NSA z 2019-06-26

[...] z dnia [...] listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżony wyrok oraz uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
r., nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę., Wyrok wydano w następujących okolicznościach stanu faktycznego i prawnego sprawy., Decyzją z dnia [...] lipca 2014 r...

II SA/Rz 516/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-08-21

od czerwca 2012 r. stanowi współwłasność Skarżących. Obecni współwłaściciele nie posiadają pozwolenia na budowę przedmiotowego garażu. W toku postępowania przedłożyli dokumenty...
garażu był W. N., który nie posiadał pozwolenia na jego budowę, a jedynie pisemną zgodę właściciela działki. PINB wystąpił do Starostwa Powiatowego o informację, jaka...

VII SA/Wa 1471/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-20

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2018 r. znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę...
. 290 ze zm.), zatwierdził projekt budowlany i udzielił [...] S.A. w [...], pozwolenia na budowę dla inwestycji: 'Budowa dwutorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej...

II SA/Op 307/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-30

nie występował o pozwolenie na budowę. Na podstawie inwentaryzacji stwierdzono, że zbiornik nie spełnia aktualnych wymogów odnośnie odległości od granicy działki...
o uzyskaniu pozwolenia na budowę zbiornika, a w archiwach Urzędu Gminy [...] brak jest dokumentacji związanej z tym obiektem. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego...

II SA/Sz 1325/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-05-23

ze skargi M. D. na decyzję Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę Wojewoda...
budowlany i udzielającej [...] Sp. z o.o. z siedzibą w M. (dalej: 'Spółka' lub 'inwestor') pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz...

II OSK 1301/19 - Wyrok NSA z 2020-11-18

., nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty N. z dnia...
[...] sierpnia 2018 r., nr [...], w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę., Wyrok został podjęty w następującym stanie faktycznym i prawnym...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100