Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Lu 472/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-12-10

:, W marcu [...] r. organ I instancji wszczął postepowanie w sprawie budowy bez pozwolenia na budowę budynku gospodarczego, usytuowanego na działce nr ew. [...], położonej...
budynku gospodarczego, a tylko budowa ogrodzenia., Do akt rozpoznawanej sprawy dołączono dokumenty z akt postępowania dotyczącego wniosku skarżącej w sprawie pozwolenia...

VII SA/Wa 258/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-29

) nie stosuje się w postępowaniach w sprawie pozwolenia na budowę, a także, jak wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych, w postępowaniach nadzwyczajnych...
pozwolenia na budowę wymagającym udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie...

II SA/Ke 487/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-10-18

Wojewody z dnia [...] w przedmiocie zmiany decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Wojewoda...
i zmiany decyzji ostatecznej zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej A.B. pozwolenia na budowę budynku usługowo-handlowo-mieszkalnego z wewnętrznymi instalacjami...

II SA/Ol 837/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-02-03

'[...]' nr '[...]' w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę Decyzją z dnia '[...]' nr '[...]' Starosta zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę dwóch budynków...
., W uzasadnieniu orzeczenia sąd wskazał, że z wniosku strony wynika, iż zażądała ona wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę z uwagi na fakt pominięcia...

II SA/Łd 994/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-06

z udzielonym decyzją Starosty [...] z dnia [...] nr [...], znak: [...] pozwoleniem na budowę, których inwestorem jest J. K. z uwagi na konieczność przeprowadzenia...
ma gabaryty zgodne z przedłożonym projektem, na który uzyskano pozwolenie na budowę, to reszta samowolnie wprowadzonych przez inwestora zmian nie budzi zastrzeżeń...

II SA/Bk 434/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-09-26

. W. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżoną...
decyzji o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowo-usługowym na nieruchomości o nr ewid. [...], obr. [...], przy ulicy [...] w B...

II SA/Wr 230/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-03

5 lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku...
usługowo-handlowego oddala skargę w całości. Decyzją z dnia 30 marca 2014 r., nr [...] Starosta J. udzielił A. sp. jawna - pozwolenia na budowę budynku usługowo-handlowego...

IV SA/Po 374/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-23

[...] z dnia [...] stycznia 2021 r. (znak: [...]) uchylającą decyzję Starosty [...] z dnia [...] kwietnia 2019 r. (znak: [...]) w przedmiocie zmiany pozwolenia na budowę...
pozwolenia na budowę nr [...] z dnia [...] maja 2013 r. (znak: [...]) zgodnie z załączonym projektem budowlanym., Decyzją Starosty [...] z dnia [...] kwietnia 2019 r. (znak...

II SA/Gl 1218/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-05

i M.P. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie pozwolenia na budowę oddala...
zakończonej decyzją ostateczną Prezydenta Miasta C. Nr [...] z dnia [...] r. (znak: [...]) udzielającej A. S. - R. i J. R. pozwolenia na budowę budynku biurowo-usługowego...

II SA/Gd 560/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-01-24

Mieszkaniowej A w G. na decyzję Wojewody z dnia 12 czerwca 2017 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę...
okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, W dniu 12 lutego 2012 r. A. złożyła do Urzędu Miasta wniosek o wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w G...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100